DomovArhivMestne občine na ustavno sodišče

Mestne občine na ustavno sodišče

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Vse slovenske mestne občine so na Ustavno sodišče RS vložile zahtevo za oceno ustavnosti določb predpisov s področja delovanja in financiranja občin. Zahtevi se je s pobudo pridružilo tudi Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), katerega članica je tudi Mestna občina Koper.

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki jo sestavljajo župani vseh mestnih občin, je predsednika vlade in pristojna ministrstva že večkrat pozvala k čimprejšnji spremembi dosedanje prakse (ne)delovanja države, ko gre za temeljna vprašanja sistema lokalne samouprave. Obravnava problematike, povezane z ureditvijo lokalne samouprave v prihodnje, s poudarkom na njeni organizacijski, funkcionalni in materialno-finančni sestavini (kadrovska politika občin, fleksibilnost trga dela, povečanje izvirnih prihodkov občin, prenos nekaterih državnih nalog na mestne in druge večje občine ter s tem racionalizacija in razbremenitev državne uprave), terja namreč drugačne vzorce delovanja države od sedaj uveljavljenih.

Predvsem pa se tudi od države in njenih organov pričakuje, da bodo spoštovali predpise, ki jih sami sprejemajo. Žal praksa potrjuje nasprotno. Tipičen primer je odvzemanje sredstev občinam iz naslova dohodnine, čeprav gre po zakonu za njihova lastna sredstva. Gre za nedopustno, enostransko in samovoljno ravnanje ministrstva mimo zakonov in Ustave RS, ki ne le krha zaupanje v razmerjih med državo in občinami, temveč ogroža poslovanje občin, posledično pa tudi uresničevanje pravic občanov.

Ker so bili pozivi mestnih občin po doslednem spoštovanju predpisov s strani države (enako kot država pričakuje od občin in od njenih državljanov) brezuspešni, so se mestne občine odločile zagotoviti vzpostavitev zakonitega stanja po ustavnosodni poti.
Izpodbijani so:
– 11. člen Zakona o financiranju občin v povezavi z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015,
– 46. in 46. a člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
– Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, in
– 86. a člen Zakona o lokalni samoupravi (status reprezentativnosti ZMOS).

Predlagajo tudi, da Ustavno sodišče RS naloži Državnemu zboru RS, da zakonsko uredi posebne naloge mestnih občin, kot to predvideva Ustava RS.

Predlagateljice ustavne presoje predlagajo začasno zadržanje večine izpodbijanih določb, predvsem pa, da Ustavno sodišče določi, da se do njegove končne odločitve uporablja povprečnina v višini 536 EUR.
Za mestne občine pa je pomembno tudi zadržanje 46. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, saj Vlada tudi za leto 2016 načrtuje enak ukrep.

Razlog vložitve ustavne presoje je torej v tem, da Vlada RS ne le da ni upoštevala dogovora o višini povprečnine za izračun primerne porabe občin za leto 2015 in ni zagotovila znižanja stroškov občin na letni ravni, temveč ima namero tudi za naslednja leta zniževati (lastna) sredstva občin.

Skupščina ZMOS in vsaka od mestnih občin posebej so za skupnega pooblaščenca za prejemanje pisanj v zvezi z zahtevo in pobudo za presojo ustavnosti določile dr. Miloša Senčurja, sekretarja združenja.