DomovArhivS skupnim nastopom do boljših komunalnih storitev na Obali

S skupnim nastopom do boljših komunalnih storitev na Obali

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Gašpar Mišič, v. d. direktorja Komunale Koper, Denis Bele, direktor Komunale Izola in Darij Barrile, direktor Okolja Piran so se dogovorili, da bo koordinacija odslej potekala enkrat mesečno, z namenom optimizacije delovanja, poenotenja delovnih in poslovnih procesov ter izmenjavi izkušenj in informacij, ki bodo prinašale koristi vsem trem podjetjem.

Na današnjem srečanju so se dotaknili najbolj perečih vprašanj delovanja občinskih komunalnih podjetij in predlagali nekaj konkretnih področij dela, pri katerih bi se bilo smiselno poenotiti ter poiskati skupne imenovalce, v kolikor bi ti omogočili ugodnejše poslovanje in posledično kakovostnejše storitve in sprejemljivejše stroške za občane treh obalnih občin.

Izpostavili so tri ključna področja. Glavno področje, kjer si trije direktorji želijo nastopiti skupno pri iskanju dolgoročnih rešitev, je področje ravnanja z odpadki. Tukaj koordinacija vidi nekaj možnosti pri vzpostavitvi modela Obalne Komunale (OK), ki bi delovala pri večjih projektih na tem področju. Preučila se bo možnost skupnega zbirnega centra na območju Sermina.

Kanalizacija in ravnanje s fekalnimi ter meteornimi vodami je drugo vprašanje, kjer je po mnenju sodelujočih na današnji koordinaciji možno najti sinergije med vsemi obalnimi občinami. Komunala Koper na tem področju že pripravlja študijo o ekonomski upravičenosti predelave blata iz centralnih čistilnih naprav ter njegove nadaljnje uporabe pri sanaciji deponij, rečnih brežinah, pri protipoplavnih nasipih in nasipu kaset za poglabljanje morja.

Tretje vprašanje, kjer bodo v prihodnosti trije direktorji obalnih komunalnih podjetij nastopili enotno, zadeva področje pristaniških dejavnosti. Danes so namreč ugotovili, da so dileme, ki nastajajo na tem področju, enake v vseh treh občinah. Z obnovo ribiških pomolov v Izoli, Kopru in Piranu je nastal absurden položaj, pri katerem so se z evropskimi sredstvi uredili novi ribiški privezi, medtem ko se istočasno omejujejo ribiške kvote in spodbuja diverzifikacija oz. opustitev ribolovne dejavnosti. Ribiški pomoli tako ostajajo nezasedeni in jih hkrati ni možno oddati drugim, kljub temu, da je povpraševanje po privezih zelo veliko. Na današnji koordinaciji je bila sprejeta odločitev, da obalne komunale v bodoče pri reševanju skupnih težav nastopajo skupaj in v konkretnem primeru pri pristojnem ministrstvu poskusijo doseči rešitev, ki bo ugodna za vse.

Koordinacija direktorjev je še sprejela zavezo, da se v prihodnje posvetujejo glede nabav opreme višje vrednosti, ki je za tovrstno dejavnost bolj ali manj potrebna vsem pri opravljanju komunalnih dejavnosti; vse z namenom doseči čim večje prihranke. Te bi dosegli tudi z obveščanjem in izmenjavanjem informacij pred pripravo poslovnih načrtov, kjer bi se lahko izognili nepotrebnim večkratnim nabavam enake opreme, tam, kjer je to možno. Dober primer takšne prakse je danes usklajen dogovor o dobavi kamere za snemanje stanja kanalov kanalizacijskih cevi, ki jo bo z javnim razpisom nabavila Komunala Koper in jo bodo lahko uporabljala tri komunalna podjetja za pregled kanalizacijske infrastrukture na Obali.

Koordinacija direktorjev bo že danes oblikovala tri delovne skupine, kjer bodo strokovnjaki s področij ravnanja z odpadki, kanalizacije ter meteornih vod in pristaniške dejavnosti že do naslednje koordinacije pripravili natančen pregled stanja in predlagali primerne ukrepe oz. rešitve.

Direktor koprske Komunale Gašpar Mišič je kolegoma dal pobudo, da bi v prihodnje pri vseh skupnih projektih in povsod, kjer bi to bilo smiselno, nastopili enotno, kot Obalne Komunale (OK), če bi tovrstno sodelovanje naletelo na razumevanje lokalnih skupnosti.