DomovArhivZ januarjem nove cene storitev javnih komunalnih podjetij

Z januarjem nove cene storitev javnih komunalnih podjetij

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Z novim letom 2014 bo tudi v Mestni občini Koper prišlo do sprememb pri obračunavanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, in sicer »odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda«. To bodo najbolj občutili uporabniki, ki niso vezani na kanalizacijski sistem, in uporabniki z majhno porabo vode, saj se tudi zanje uvaja omrežnina, ki je fiksni strošek,

medtem ko gospodinjstva priključena na kanalizacijsko omrežje te spremembe skorajda ne bodo čutila, razliko v ceni bo namreč za vsa gospodinjstva delno subvencionirala Mestna občina Koper. Z januarjem bodo v veljavo stopile tudi nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki bodo kot merilo za obračun količine storitev po novem upoštevale število članov gospodinjstva in ne površine stanovanjske enote oziroma objekta. Ta način obračunavanja je dejansko ustreznejši, glede na to, da so povzročitelji odpadkov prav osebe.

Spremembe cen in načina obračunavanja je zahtevala nova državna Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, sprejeta v letu 2012, ki predvideva kar nekaj novosti, tako na področju delovanja gospodarskih javnih služb »odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske odpadne vode« kot tudi služb ravnanja s komunalnimi odpadki. Slednje bodo vidne na položnici, ki jo gospodinjstva prejemajo od Komunale Koper, spremembe cen za storitve odvajanja in čiščenja meteornih vod pa bodo kot do sedaj, poleg porabljene vode, bremenile položnice Rižanskega  vodovoda Koper.

Kako bo Uredba vplivala na cene storitev, ki jih obračunava Rižanski vodovod Koper?

Nov način oblikovanja in obračunavanja cen storitev s področja pitne vode ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ukinja diferenciacijo cen, kar pomeni, da bodo vsi uporabniki, bodisi v gospodinjstvu bodisi v gospodarstvu, za primerljive storitve Rižanskega vodovoda in Komunale plačali isto ceno, za vse uporabnike, tudi za gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijski sistem, pa se uvaja še pojem omrežnine, ki bo na novi položnici zaračunana ločeno. Gre namreč za fiksni znesek, prihodek posamezne občine, ki je neodvisen od porabe vode oziroma drugih storitev in vključuje stroške javne infrastrukture (amortizacijo, zavarovanje infrastrukture, strošek odškodnin, odhodke financiranja), njegova višina pa je določena glede na obračunski vodomer na priključku oziroma za osnovni priključek (v primeru ko stanovanjska enota nima obračunskih vodomerov). Sicer pa uporabnike, ki niso priključeni na kanalizacijski sistem, čaka še dodatna novost na položnici. Če so ti doslej sami plačevali storitve, vezane na dejansko praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, po veljavnem ceniku, bodo poslej ti zneski (gre za omrežnino) obračunani mesečno, glede na porabo pitne vode (m3), cena pa bo zajemala tudi praznjenje greznic, odvoz in čiščenje v Centralni čistilni napravi, in sicer enkrat na tri leta. S tem bo občina oziroma občinska komunalna podjetja poskrbela za urejeno in kontinuirano čiščenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, za kar bi doslej uporabniki morali skrbeti sami.

Kljub spremembah obračunavanja pa se cene teh storitev generalno ne bodo bistveno spremenile, delno tudi zato, ker se je Mestna občina Koper odločila, da bo ceno omrežnine za leto 2014 delno sofinancirala, in sicer v višini približno 250 tisoč evrov.

Kako bo Uredba vplivala na cene storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki – Komunale Koper?

Bistvena sprememba, ki jo nov pravilnik uvaja, je drugačen sistem obračunavanja cen, ki za ugotavljanje obračuna minimalne količine storitev (v litrih) za posamezne uporabnike, namesto površine stanovanja oziroma stanovanjskega objekta (kot je to bilo doslej), po novem upošteva število članov gospodinjstva. Strošek storitve za gospodinjstva bo tako naraščal sorazmerno s številom članov v gospodinjstvu, vendar bo začetni strošek za enega člana oziroma enočlansko gospodinjstvo nekoliko večji (za 80 l odpadkov), saj bo vključeval tudi fiksne stroške zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki ostajajo enaki ne glede na število članov, ter sorazmerni strošek obdelave in deponiranja.  Za vsakega nadaljnjega člana bo ta strošek sorazmeren in bistveno nižji (dodatnih 20 l ). Podoben princip velja tudi za storitev  ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki, ki se bo pri enočlanskem gospodinjstvu obračunavala za prostornino 40 l, pri vsakem nadaljnjem članu pa za dodatnih 20 l. Teh stroškov pa bodo upravičeni tisti uporabniki, ki bodo dejansko, in v skladu s predpisi, sami zagotovili predelavo s kompostiranjem. Sicer pravilnik zajema tudi objekte, v katerih ni stalno prijavljenih stanovalcev, za katere se bo tako pri komunalnih kot tudi pri biološko razgradljivih odpadkih obračunala minimalna prostornina.

Za vse ostale uporabnike, gospodarske subjekte in druge pravne osebe, ki niso gospodinjstva,  je že z občinskim Odlokom določena obveznost sklenitve pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki z izvajalcem javne službe. Pravilnik sicer zanje določa minimalne količine storitev, za porazdelitev katerih, se uporablja merilo površine poslovnih in drugih prostorov.

Za lažje razumevanje prilagamo tudi okvirne cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za 16 m3 vode, in sicer stare cene, nove cene ter subvencionirane cene za gospodinjstva priključena na kanalizacijsko omrežje kot tudi tista nepriključena, ob tem pa za primerjavo prilagamo tudi cene v občinah Izola in Piran (v priponki). Prav tako  prilagamo tudi okvirne cene za storitve ravnanja z odpadki, in sicer stare cene, obračunane glede na površino stanovanja, in nove cene, obračunane glede na število oseb v gospodinjstvu, ter za primerjavo tudi cene storitev v Piranu (spodaj)

PRIMERJAVA SEDANJEGA IN PREDLAGANEGA STANJA (površina in število oseb)

Sedanji obračun:

 

Površina                      EUR brez DDV         EUR z DDV

30 m2                         6,83                            7,48

50 m2                         11,40                          12,48

70m2                          15,98                          17,50

100m2                         22,85                          25,02

 

PREDLAGANI OBRAČUN                                                                      PRIMERJAVA PIRAN

Št. oseb                       EUR brez DDV         EUR z DDV              EUR z DDV

1 oseba                       11,60                          12,70                          14,19

2 oseba                       14,70                          16,10                          18,30

3 oseba                       17,79                          19,48                          22,39

4 oseba                       20,89                          22,87                          26,50

5 oseba                       23,99                          26,27                          30,59