DomovNaši kraji»Proračun za leto 2019 je realen«

»Proračun za leto 2019 je realen«

Naši krajiTurizem Preglej vse novice
Deli vsebino

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je pred četrtkovo sejo Občinskega svet Mestne občine Koper, na kateri bodo svetniki obravnavali in sprejemali proračun za leto 2019, predstavil njegovo vsebino in glavne usmeritve nadaljnjega razvoja koprske občine. Kot je povedal, je bila priprava letošnjega proračuna velik izziv, še zlasti zaradi visokih tekočih odhodkov, ob tem pa dodal, da je kljub prevzetim obveznostim iz preteklega leta v proračunu predvidenih kar nekaj novih pomembnih projektov. Naznanil je tudi imena podžupanov, ki bodo zadolženi za določena področja, in napovedal, da bo vodenje njegovega kabineta marca prevzela Nina Trampuš. 

 »Smo ena najbolj zadolženih občin in letos bomo morali plačati, kar nekaj obveznosti, za katere je bil trak prerezan lani. Občina je vpletena tudi v nekaj oz. več sodnih postopkov, med katerimi je večina odškodninskih tožb. Kljub tem omejitvam smo uspeli pripraviti dober dokument. Proračun ostaja razvojno naravnan, predvideva enakomeren razvoj celotne občine, tako podeželja kot tudi mesta, v veliki meri upošteva potrebe krajevnih skupnosti, ki smo jih aktivno vključili v pripravo dokumenta. V pripravo proračuna so bili aktivno vključeni tudi predstavniki svetniških skupin, skratka veliko truda in energije je bilo vloženega v to, da je proračun tak, kot se spodobi,« je uvodoma pojasnil koprski župan in dodal, da je letošnji proračun še enoleten. Ob tem je napovedal, da bodo priprave za naslednji proračun, ki bo sprejet za dvoletno obdobje in bo vključeval tudi več elementov participativnosti, stekle že v drugi polovici letošnjega leta.

Proračun je v številkah predstavila vodja urada za finance in računovodstvo dr. Vilma Milunovič. Kot je dejala je letošnji proračun težek 69.831.785 evrov, od katerih kar 41,8 milijonov evrov, predstavljajo tekoči izdatki – stroški vezani na financiranje javnih služb in javnih zavodov, družbenih dejavnosti, za transferje društvom, subvencije občanom, skoraj 2,3 milijone evrov pa je predvidenih za odplačilo obrokov najetih kreditov. Kljub temu občina tudi v letošnjem letu velik delež, kar 25,7 milijonov evrov, namenja naložbam, pri katerih gre v veliki meri za prevzete obveznosti od lani. In sicer konkretno za naložbe in projekte, ki so se začeli izvajati že v minulem letu in se letos zaključujejo oz. se finančne obveznosti za njihovo izvedbo plačujejo v letošnjem letu. Med njimi so večji: gradnja garažne hiše na Muzejskem trgu, dokončanje olimpijskega bazena Koper, ureditev semedelskega parka in rekreacijskih površin ob Semedelski promenadi z igrišči za odbojko na mivki, program obnov gospodarske infrastrukture, dozidava Osnovne šole Šmarje in nekateri drugi. Za realizacijo vseh načrtovanih odhodkov je v letošnjem proračunu predvidena tudi dodatna zadolžitev, v višini 4.588.904 evrov, od katerih bi se 4 milijone evrov zadolžili na trgu – z najetjem kredita pri bankah, 588.904 evrov pa pri državnem proračunu, po Zakonu o financiranju občin.

Osnovno izhodišče, iz katerega izhajajo tudi posamezni izdatki proračuna, je, da bo občina že v tem letu aktivno pristopila k izvajanju Občinskega prostorskega načrta (OPN-ja) in pripravi strategije Koper 2035, ki predstavljata osnovo za dolgoročni razvoj mesta in slikovitega podeželja. Večji poudarek se namenja področju kulture in sociale ter programom namenjenim mladim in skrbi za starostnike. Pri pripravi predloga je občina sledila potrebam posameznih krajevnih skupnosti, z željo ohraniti visok standard kakovosti storitev za svoje občane.

Občina računa na sredstva iz projektov EU

V letošnjem letu je poleg sredstev za pokrivanje vseh prevzetih obveznosti iz preteklega leta, občina morala zagotoviti tudi sredstva za nadaljevanje že začetih projektov na podeželju. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in svetniškimi skupinami je v proračun poleg tega uvrstila tudi številne nove projekte, za večino katerih je potrebno predhodno pripraviti ustrezno  dokumentacijo, pa tudi nove projekte, s katerimi namerava kandidirati na razpise za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.  V okviru projekta Like, ki se je začel izvajati v letu 2018, bo občina na urejeni ploščadi v Ospu postavila info točke in sanitarije za obiskovalce, v okviru projekta Meds Garden pa bo nadaljevala s promocijskimi aktivnosti dveh mediteranskih vrtov (Bertoki in Boršt) in vzpostavitve njihovih didaktičnih vrednosti. V mesecu maju naj bi bil odobren tudi projekt Obnova obzidja na taboru v Kubedu, v vrednosti nekaj manj kot 300 tisoč evrov, ki bi se izvajal čez poletje in jesen. V letošnjem letu je predvidela tudi izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo projekta Outdoor Sports Park na razpis za EU sredstva. Namen projekta je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti na območju Kraškega roba.

Tudi v letu 2019 bo občina kar nekaj sredstev namenila razvoju prometne infrastrukture. Začela se bodo dela na Slemenski cesti v Hrvatinih, in sicer na odseku med pokopališčem Sv. Brida do krožišča v Kolombanu, kjer bo občina cesto temeljito obnovila, razširila, zgradila krožišče, pločnik in kolesarsko stezo, za katero bo del sredstev pridobila tudi iz naslova projekta InterBike II. Letos se bo začela tudi sanacija kilometer dolgega odseka ceste Šmarje – Puče, ki predstavlja edino prometno povezavo za prebivalce tega območja, kot tudi obnova zadnjega manjkajočega odseka na cesti Sirči – Hrvoji in obnova odseka ceste Marezige – Truške ter sanacija tamkajšnjega mostu.  Letos se zaključujejo tudi sanacije cest iz preteklega leta, za katere je potrebno plačati dela:  cesta za Boršt, Glem, Kozloviči – Trsek, Bonini – Prade, Sv. Anton – Kavaliči, preplastitev Izletniške ulice v Žusterni,  projekti za Bertoško vpadnico in  za Šmarsko cesto, ureditev cest v Šalari in preplastitve mestnih ulic, ki so se začele v minulem letu. V pripravi so projekti za ureditev krožišča v Vanganelu in na Vardi (Dekani), medtem ko se bodo še v tem letu izvedla krožišča na Škofijah, v Pradah in Pobegih.

Med pomembnejšimi projekti, ki jih bo občina realizirala, je tudi vzpostavitev sistema izposoje koles, ki bo v veliki meri sofinanciran iz naslova trajnostne mobilnosti, kot tudi dopolnitev mreže kolesarskih in pešpoti, katerega cilj je, da Koper postane kolesarjem prijazna občina. V letu 2019 je tako predvidena priprava dokumentacije za ureditev kolesarskih poti, med drugim v Olmu in na cesti Istrskega odreda ter na vzhodni ankaranski vpadnici – krožišče pri vhodu v Luko Koper proti Porscheju, med prvimi ukrepi pa je tudi zaris kolesarskih poti okrog starega mestnega jedra Kopra. Letos se poleg tega zaključuje kolesarska in peš pot Kanal Grande  in kolesarska pot  ob piranski.

Letos bo občina pristopila k sanaciji garažne hiše na Bernetičevi (zgornji plato) in statični presoji garažne hiše na Krožni cesti, med prevzetimi obveznostmi pa je plačilo ureditve garažne hiše v Prisojah.  Začela se bo tudi gradnja parkirne hiše na Muzejskem trgu in ureditev dveh etaž garažne hiše v kleti objekta Solis, ki bodo namenjeni javni uporabi. Občina bo začela tudi z ureditvijo parkirišča na Kozlovičevi ulici in s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije za ureditev parkirišča nad Kvedrovo ulico (približno 82 parkirnih mest), izvedba je predvidena v letu 2020. V tem letu bomo začeli tudi s pridobivanjem projektne dokumentacije za projekt celovite prenove in ureditve glavne avtobusne postaje, s katerim bomo kandidirali za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova Celostnih teritorialnih naložb, v okviru projekta e-mobilnost pa bo MOK začela s pripravo investicijske in projektne dokumentacije za postavitev indukcijske infrastrukture – zank za avtobuse. V okviru projekta Multi-e bomo v letu 2019 nabavili električna vozila – kavalirčke, za potrebe mobilnosti v starem mestnem jedru in okolici. Tudi sicer je med prioritetnimi investicijskimi projekti novega mandata celovita ureditev mirujočega prometa in dodatnih parkirnih prostorov v mestu in na podeželju, kot tudi spodbujanje alternativnega in trajnostnega načina prevoza.

Velik poudarek bo tudi na promociji Mestne občine Koper in slovenske Istre kot turistično razvite in zanimive destinacije. V okviru tega velja izpostaviti projekt Digitalni Koper, ki se financira iz naslova sredstev ministrstva za gospodarstvo, razvoj in turizem. Ta v letu 2019 predvideva vzpostavitev nove destinacijske spletne strani, fototeke in videoteke ter aplikacije, namenjene predstavitvi produktov in same destinacije. Med pomembnejšimi projekti iz naslova turistične promocije so tudi Las Istre – Maristra, katerega namen je vzpostavitev kakovostnega in visoko konkurenčnega produkta, osnovanega na gastronomiji Istre, projekt Uživajmo podeželje II, ki bo omogočil ureditev in nadgradnjo obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, ter Turizmo Ištriano, v okviru katerega bo občina izvedla različne promocijske aktivnosti in sodelovala pri razvoju novih tematskih turističnih produktov.

V letu 2019 se nadaljuje tudi priprava potrebne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v zaledju občine, in sicer na območju aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki. Projekti, v vrednosti 17,6 milijonov evrov, so združeni pod skupnim imenom Čisto za Koper in Ankaran, zanje so predvidena nepovratna evropska sredstva. Naložbe naj bi se začele izvajati v letu 2020, izgradnja je planirana do leta 2022. V letu 2019  občina  prvič predvideva tudi sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Zagotovljena so tudi sredstva za zaprtje deponije Dvori, sočasno pa občina ureja tudi območje zbirnega centra na Serminu, s ciljem vzpostavitve regijskega zbirnega centra. V letošnjem letu je predvideno delno nadkrijte le-tega, projekt se bo zaključil v naslednjih letih.

Med projekti, ki jih občina načrtuje v naslednjih letih je tudi ureditev pokopališč po zaledju in širitev mestnega pokopališča na Škocjanu ter dokumentacija za senčenje tamkajšnje poslovilne ploščadi. V letu 2019 bo občina zagotovila tudi sredstva za preveritev dokumentacije za nadkrijte mestne tržnice, ki bi se uvrstila v naslednji proračun.

Poleg trajnostnem razvoju, letošnji proračun večji poudarek daje tudi področju kulture in kulturne dediščine.

Na področju kulturne dediščine so predvideni: sofinanciranje novih orgel v koprski stolnici, sanacija podpornega zidu pri cerkvi sv. Tomaža v Ospu in sanacija sakralnega objekta na predlog Škofije Koper, občina pa bo v letu 2019 obnovila tudi rojstno hišo Alojza Kocjančiča v Kubedu in v njej postavila stalno zbirko. Z ostalimi občinami se dogovarjajo tudi o ponovni uvedbi Kocjančičeve nagrade, ki je predvidena v organizaciji Mestne občine Koper. V proračunu za 2019 občina zvišuje tudi sredstva, namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru, kot novost pa uvaja subvencioniranje obnov fasad in streh tudi na območju spomeniško zaščitenih delov vasi v  zaledju. Poleg tega se že v tem letu zvišujejo sredstva za delovanje ljubiteljske kulture in programov, posebej pa se financira programe,  ki se izvajajo v hiši kulture Sv. Anton.

Občina visok standard ohranja tudi na področju športa, športnih in rekreacijskih površin. V letu 2019 namerava tako pripraviti projektno dokumentacijo za izgradnjo zahodne tribune na stadionu Bonifika, s katero bi zadostili pogojem za organizacijo mednarodnih tekmovanj UEFA. S projektom namerava občina kandidirati na razpis Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje izgradnje nogometne infrastrukture.

Višajo se tudi sredstva, namenjena programom in dejavnosti mladih. V letu 2019 namerava občina vzpostaviti nov prostor za mlade v zaklonišču na Markovcu – četrtni mladinski center Markovec, ki bi deloval v popoldanskem in večernem času, v naslednjih letih pa zgraditi tudi večnamenski prostor za mlade in druženje občanov v mestu ter urediti dodatne družabne prostore za mlade na podeželju.

Občina prijazna šolam in vrtcem

V letu 2019 bo občina pristopila k energetski sanaciji vrtca Semedela, enota Slavnik, za katerega je predhodno že pridobila odobrena sredstva iz naslova projekta Energy Care, začela pa se bo tudi dozidava osnovne šole v Marezigah, z namenom zadostitve prostorskih potreb. V letu 2019 bo občina zagotovila sredstva za dokumentacijo preverbe dejanskih prostorskih potreb šole na Škofijah ter na podlagi široke javne razprave proučila možnost njene prostorske umestitve, začela pa bo tudi s postopki pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka OŠ Dušana Bordona.

Povečujejo se tudi sredstva za socialno šibke in ranljive skupine. MOK bo tako zagotovila sredstva za ureditev prostorskih pogojev za delovanje dnevnega centra za otroke in mladostnike, zvišala pa bo tudi sredstva za sofinanciranje programa in dejavnosti, ki jih izvaja Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. V letu 2019 več sredstev namenja tudi izvajanju javne službe pomoč na domu z dodatnimi oskrbovalkami, kot tudi programu Mali Princ (Vitica), za katerega se načrtuje nabava dodatnega vozila, zaposlitev še enega delavca za potrebe izvajanja programa in najem operacijskega sistema za sprejem klicev. Občina tako krepi mrežo skrbi za starostnike in jim omogoča čim daljše bivanje v domačem in zanje prijaznem okolju. Skrb za starostnike je poleg tega tudi ena od prioritet, v okviru katere bo občina spodbujala gradnjo domov za starejše občane, oskrbovanih stanovanj in  predvideno ureditev doma za osebe z demenco.

Med ključnimi projekti in razvojnimi usmeritvami za prihodnje obdobje je tudi ureditev območja od Kopra do Žusterne v aktivne površine, namenjene rekreaciji, morskim užitkom in druženju, izgradnja skate parka, spodbujanje izgradnje stanovanj za mlade in mlade družine ter neprofitnih stanovanj, kot tudi priprava terminskega plana izgradnje komunalne infrastrukture na območju koprske občine. Poleg tega si bo občina prizadevala za trajnostno naravnan in strateški razvoj občine, s poudarkom na digitalizaciji, varovanju okolja, zelenemu turizmu in razvoju podeželja.

Koprska občina bo imela štiri podžupane

Na današnji novinarski konferenci je koprski župan predstavil tudi ekipo podžupanov. Poleg Jasne Softić, ki je bila na to funkcijo imenovana pred slabim mesecem dni, s prvim marcem pa jo bo opravljala poklicno, bodo nepoklicni podžupani še Olga Franca, Patrik Peroša in Mario Steffè. Kot je ob tem pojasnil, se lahko število podžupanov še spremeni, predvsem zato, ker ti ne bodo vezani na mandat, ampak na področje, za katerega so zadolženi. Jasna Softič bo tako skrbela za področje otrok, mladine in razvoja, deloma pa tudi za območje mesta Koper, za podeželje, zdravstvo in socialo bo zadolžena Olga Franca, Patrik Peroša pa za šport, medtem ko bo Mario Steffe zastopal interese italijanske narodne skupnosti. »Želim si, da bi pomembna področja v koprski občini vodili ljudje, ki ne bi odgovarjali samo meni, kot svetovalci oz. najeti strokovnjaki, ampak svojim volivcem,« je svojo odločitev, da bo imenoval štiri podžupane podkrepil Bržan in dodal, da je na ta način v reševanje problematike in skrb za posamezna področja aktivno vključena tudi politika. Ob tem je naznanil, da bo vodenje kabineta župana Mestne občine Koper marca prevzela Nina Trampuš.