DomovNoviceV 2017 začetek črpanja evropskih sredstev za mestne občine

V 2017 začetek črpanja evropskih sredstev za mestne občine

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) si prizadeva, da bi se mestne občine z različnimi projekti razvijale in poskrbele za boljše okolje svojih meščanov. Tovrstnim prizadevanjem pogosto stoji na poti pomanjkanje finančnih sredstev, zato so za razvoj bistvenega pomena evropska sredstva, ki so na voljo v finančni perspektivi 2014–2020.

Za izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin je na voljo mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN). Predpogoj za črpanje evropskih sredstev po CTN je priprava dokumentov trajnostne urbane strategije (TUS) in pripadajočega izvedbenega načrta (IN TUS), ki ga je večina mestnih občin marca oddala v pregled medresorski skupini IN TUS.

Mestnim občinam je z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) zagotovljenih 139 milijonov evrov, od tega je 112 milijonov nepovratnih namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in 27 milijonov evrov sredstev Republike Slovenije. Evropska sredstva v višini 102 milijonov evrov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 10 milijonov pa Kohezijski sklad.

Mestnim občinam kohezijske regije Vzhodna Slovenija je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 78 milijonov evrov, mestnim občinam kohezijske regije Zahodna Slovenija pa 51 milijonov evrov, 10 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada je namenjenih obema regijama.

Po mehanizmu CTN se sofinancirajo ukrepi energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostne mobilnosti in izboljšanja urbanega okolja.

Na mestnih občinah zadovoljni z vzpostavitvijo okolja za črpanje evropskih sredstev 

Po obsežnem usklajevalnem postopku so v izvajanje evropske kohezijske politike na področju urbanega razvoja v Sloveniji prvič neposredno vključene tudi mestne občine, do črpanja evropskih sredstev iz tega mehanizma pa bo prišlo leta 2017. Mestne občine so zadovoljne, ker je sedaj okolje za črpanje evropskih sredstev vzpostavljeno, 17. marca 2017 pa je ZMOS v vlogi posredniškega organa za izbor projektov mestnih občin že objavil prvo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov.

Foto: leastthing.blogspot.si

Gre za povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov energetske prenove večstanovanjskih stavb z mehanizmom CTN. Namenjeno je sofinanciranju energetske prenove večstanovanjskih stavb, ki so v več kot 75 % v javni lasti. Okvirna višina temu namenjenih nepovratnih sredstev je 11,8 milijona evrov, od tega 10 milijonov namenskih sredstev Evropske unije (Kohezijski sklad).

Sredstva so namenjena izvedbi toplotne izolacije ovoja stavbe in zamenjavi stavbnega pohištva, preprečevanju toplotnih mostov, vgradnji energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov in sistemov energetskega upravljanja.

Višina sofinanciranja do 50 % upravičenih stroškov

Upravičenci do nepovratnih sredstev so mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100-odstotni občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na urbanem območju in so v 100-odstotni občinski lasti.

Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 5.000 evrov na stanovanje. Vloge je potrebno oddati do 17. aprila 2017, postopek izbora operacij pa bo izveden junija 2017. Izbrane operacije bodo nato vstopile v fazo dodelitve sredstev, ki bo potekalo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Maja naj bi ZMOS povabil tudi k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov urbane prenove, jeseni pa še k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti.
*