DomovArhivIz Kopra fikus za občino Ankaran

Iz Kopra fikus za občino Ankaran

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Čeprav vsi predpisi, ki jih je v preteklih obdobjih sprejela Mestna občina Koper, veljajo tudi za občino Ankaran, dokler le-ta ne sprejme svojih, in so objavljeni in javno dostopni v Uradnem listu ter na spletni strani Mestne občine Koper, je direktorica občinske uprave Sabina Mozetič danes predstavnikom ankaranske občine v digitalni obliki predala vse prostorske akte z vsemi grafičnimi in drugimi prilogami. Glede na to, da je bilo v minulih dneh v medijih kar nekaj člankov o težavah in pomanjkljivi opremi v pisarni tamkajšnje občinske uprave, jim je v imenu Komunale Koper ter zaposlenih koprske občinske uprave in v duhu dobrega sodelovanja v Kopru podarila fikus. Ob tem pa nikakor ne drži zavajanje, da so za težave Ankarančank in Ankarančanov krivi v koprski občini.

Težave ljudi v Ankaranu

V zadnjih dneh je v Ankaranu kar precej govora o tem, kako imajo prebivalci novoustanovljene občine vrsto težav, zlasti na področju urejanja prostora, saj v občini Ankaran že dva meseca ne izdajajo niti potrdil o namenski rabi niti lokacijskih informacij. Prav tako ne dajejo žigov občine, s tem zavlačujejo postopke in seveda zato krivijo Mestno občino Koper, ki naj bi jim zaprla dostop do podatkov. »To preprosto ne drži,« pravi direktorica občinske uprave v Kopru Sabina Mozetič. Do objave digitalnih grafičnih podlag prostorskih aktov lahko Občina Ankaran namreč pridobi vse ustrezne podatke, ki jih potrebuje za vodenje posameznih upravnih postopkov pri občinski upravi Mestne občine Koper, tako kot to določa 3. odstavek 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. Prav tako lahko Občina Ankaran kadarkoli vpogleda ali v obliki kopije pridobi vso arhivsko dokumentacijo, ki se nanaša na njeno območje, seveda po predhodnem dogovoru.«

Kot beremo v časopisih, se v Ankaranu izgovarjajo, da je razlog za težave prebivalcev v dejstvu, da občinski svet še ni ustanovil občinske uprave, vendar tudi v tem primeru lahko velja koprski odlok.

»Dovolj je, da imajo zaposlenega, ki ima opravljen izpit o splošnem upravnem postopku in pooblastilo župana za vodenje in odločanje v upravnem postopku, pa ni nobene ovire za izdajo katerekoli odločbe, potrdila oziroma drugih upravnih listin, « pravi Sabina Mozetič.

Prav smešno zveni tudi zatrjevanje, da občina Ankaran ne more izdajati uradnih potrdil, ker so še v obdobju začasnega financiranja. »To utegne kazati tudi na to, da vodstvu Občine Ankaran niso jasne pravne osnove delovanja občine,« menijo različni pravni strokovnjaki. Iz tega izhaja, da se je občina Ankaran na začetek opravljanja svojih nalog očitno slabo pripravila. Določbe Zakona o lokalni samoupravi so namreč povsem jasne. Nova občina se konstituira in začne opravljati svoje naloge s prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile opravljene volitve. To je bil v primeru nove Občine Ankaran 1. januar 2015. Od konstituiranja občinskega sveta Občine Ankaran, 22. oktobra 2014, je bilo dovolj časa, da bi bili sprejeti vsaj nujno potrebni akti za organizacijo in delovanje občinske uprave. Če pa v občini Ankaran le-teh niso znali, zmogli ali uspeli pripraviti in sprejeti, pa jih to ne odvezuje odgovornosti za samostojno opravljanje svojih zakonskih nalog po 1. januarju 2015. Župan bi lahko oziroma bi moral vzpostaviti delovanje občinske uprave, če ne na podlagi odloka občine Ankaran pa na podlagi odloka, ki ureja občinsko upravo Mestne občine Koper. Vsi veljavni predpisi Mestne občine Koper se namreč smiselno uporabljajo tudi za občino Ankaran, in sicer do sprejetja lastnih. Takšno odločitev je sprejel tudi občinski svet občine Ankaran na konstitutivni seji v oktobru 2014 s sprejetjem statutarnega sklepa.

V tej luči je tako povsem neupravičeno kakršno koli prelaganje odgovornosti za neizvrševanje svojih nalog na Mestno občino Koper, ki je do zaključka leta 2014 korektno izvajala vse naloge tudi za Občino Ankaran, s 1. januarjem 2015 pa tega ne sme več, saj bi to bilo poseganje v izvajanje njenih izvirnih nalog. Sporazum, ki pa bi Občini Ankaran pomenil pomoč in usposabljanje pri uvajanju samostojne občinske uprave, s čimer bi v Občini Ankaran prihranili ne le finančna sredstva, ampak zlasti ogromno časa, pa žal ni bil podpisan in to izključno zaradi nestrinjanja s strani Občine Ankaran.

Ob zavedanju dolgotrajnih in zahtevnih postopkov, ki so povezani s prehodom na delovanje samostojne občinske uprave Občine Ankaran in postopkom delitve premoženja je Mestna občina Koper namreč takoj po konstituiranju Občine Ankaran pokazala več kot očitno namero, da pristopi k sporazumnemu dogovarjanju in ureditvi delitve premoženja.

Ankaranski “ne” Kopru

V ta namen je Mestna občina Koper v izjemno kratkem času pripravila tako predlog sporazuma o pravični delitvi prihodkov od Luke Koper, predlog sporazuma o delovanju in financiranju dejavnosti obeh občin v obdobju od 1.1. do 31.3.2015 ter tudi predloge pogodb, s katerimi Občina Ankaran sofinancira delovanje javnih služb na svojem območju. Ob tem se je zelo pomemben del predloga sporazuma o delitvi premoženja nanašal prav na delovanje Občine Ankaran in je predvideval strokovno, tehnično-organizacijsko pomoč občinske uprave Mestne občine Koper. V sporazumu se je nakazovala tudi možnost vzpostavitve skupne občinske uprave, s čimer bi obe občini kar 50% sredstev za delovanje skupne občinske uprave prejemali iz državnega premoženja. Bistvo tega dogovora pa je bilo, da bi občanke in občani Ankarana s čim manj administrativnih ovir izvrševali svoje pravice.
Na pobudo Občine Ankaran so predlog sporazuma o delitvi premoženja večkrat dopolnjevali prav v delu, ki je izjemno natančno opredeljeval vrsto in obseg del in nalog, ki bi jih tudi po 1.1.2015 Mestna občina Koper še opravljala za Občino Ankaran. Prav tako je bila v predlogu sporazuma zaveza, da bosta občini takoj pristopili k pripravi razdelitve skupnega premoženja in jo tudi zaključili v roku, ki ga zakon določa za sporazumno ureditev teh vprašanj.
Aktivnosti vseh vključenih v pripravo predloga sporazuma so bile časovno naravnane na potrjevanje dokumenta na sejah obeh Občinskih svetov dne 18.12.2014, vendar do tega ni prišlo, saj je Občina Ankaran odstopila od namere podpisa sporazuma. Tudi v nadaljevanju in vse do danes Občina Ankaran ni predstavila drugačnega predloga sporazuma, drugačnega načina delitve prihodkov iz naslova Luke Koper.

V Mestni občini Koper torej poudarjajo, da niso prekinili postopka priprave sporazuma, ki je urejal sodelovanje na upravnem področju, s čimer bi Občina Ankaran brez večjih začetniških ovir lahko nemoteno delala. Ta postopek je zastal oziroma se je prekinil izključno zaradi kasnejšega negativnega stališča Občine Ankaran. Ob tem se zavedajo težav, s katerimi se soočajo občanke in občani Ankarana ter drugi, ki želijo reševati zadeve na območju Ankarana, vendar občinska uprava Mestne občine Koper, razen tega, da stranke usmeri na sedež nove občine, drugega ne more storiti.