DomovArhivNova tema v rubriki “Uporabno”

Nova tema v rubriki “Uporabno”

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Tokratna tema je “Kako zamenjati upravnika stanovanj?”

Najemniki oziroma lastniki stanovanj pa včasih ugotovijo, da upravnik njihove zgradbe ni več primeren. Razlog za to običajno tiči v previsoki ceni, včasih upravitelj ne opravlja svojih zadolžitev po pogodbi ali pa so stanovalci morda preprosto našli boljšega ponudnika storitev. V katerem koli od teh primerov se morajo etažni lastniki sestati, razrešiti prejšnjega upravnika in nato med možnimi ponudniki izbrati novega.

»Etažni lastniki morajo imeti soglasje za zamenjavo upravitelja z 51-odstotno večino. Ko soglasje dosežejo, ga morajo po pogodbi pisno podati dotedanjemu upravitelju. Tedaj zanj začne teči odpovedni rok, ki je navadno trimesečen«, pojasnjuje pomočnik direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Igor Franca.

Kljub temu, da je postopek zamenjave dokaj preprost in običajno ne zahteva stroškov, je pri zamenjavah in izbirah novega upravnika treba biti previdni. Upravnik namreč gospodari tudi s sredstvi hiše in večkrat se je že zgodilo, da je upravnik izginil, z njim pa so poniknila tudi vsa sredstva, ki so mu jih stanovalci vplačali za poplačilo dobaviteljev in sredstva rezervnega sklada hiše.

Nova pogodba se sklene enako kot odpoved, torej z večinskim glasovanjem stanovalcev, čemur sledita le še priprava in podpis pogodbe z novim upraviteljem.

Stari upravnik mora novemu izročiti vse pogodbe, dovoljenja in druge listine, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe, ter o zamenjavi obvestiti dobavitelje in druge izvajalce storitev. Sestaviti mora tudi končno poročilo in obračun, ter sredstva rezervnega sklada prenesti na račun, ki ga za večstanovanjsko stavbo vodi na novo izbrani upravnik. Novi upravnik se mora vpisati v register upravnikov pri lokalni upravni enoti, hkrati pa se iz registra izbriše dotedanji upravnik.

Za konec pa še nekaj nasvetov:

Pri izbiri upravnika bodite pozorni na tehnično, računovodsko in administrativno ustreznost upravnika ter na odzivnost v primeru dopustov ali bolniških odsotnosti. Priporočljivi je, da etažni lastniki oblikujejo nadzorni odbor (v manjših objektih lahko to funkcijo opravlja koordinator), ki koordinira delo med upravnikom in etažnimi lastniki, nadzira delo upravnika in mu daje navodila za delo.

Sicer pa stanovanjski zakon določa, da je lahko upravnik tudi eden od etažnih lastnikov, ki dejavnost opravlja kot fizična oseba, a le ob pogoju, da je registriran za dejavnost upravljanja z nepremičninami in vpisan v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu.

Vloga za vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb

 

Postopek menjave upravnika:

1.         Pogodba o opravljanju upravniških storitev je veljavno odpovedana, ko sklep o odstopu od te pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50 % večino po solastniških deležih. Takšen sklep se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali na sestanku zbora lastnikov, ki mora biti sklepčen.

2.         Eden od lastnikov, ki ga pooblastijo ostali lastniki, mora upravniku poleg same odpovedi s priporočeno pošto vročiti sklep. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve sklepa.

3.         Novi upravnik se mora vpisati v register upravnikov pri lokalni upravni enoti, hkrati se iz registra izbriše dotedanji upravnik.

4.         Odpovedni rok za odstop od pogodbe o upravljanju: odpoved je lahko podana s trimesečnim odpovednim rokom in prične teči z dnem vročitve ali takoj, če upravnik krši določila, ki so predpisana v Stanovanjskem ali Stvarnopravnem zakonu.