DomovArhivResnica o izgradnji Obalnega centra za ljudi s posebnimi potrebami

Resnica o izgradnji Obalnega centra za ljudi s posebnimi potrebami

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je na včerajšnji seji Občinskega sveta sprejela Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami«, s čimer je investitorja, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič oprostilo plačila komunalnega prispevka. S tem so bili izpeljani vsi potrebni postopki s strani Mestne občine Koper, v okviru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo tega centra. Iz tega sledi, da navedbe krajevne skupnost Ankaran ter posledično sprejeti sklepi »o odstopu oz. neodplačnem prenosu lastništva/uporabe zemljišč«, predmet katerega je tudi soglasje oz. pooblastilo Mestni občini Koper za izvedbo vseh potrebnih postopkov v okviru izgradnje Centra za CUDV Draga oz. CODR, ne držijo oziroma so povsem nepotrebni. Mestna občina Koper zato želi podati pojasnilo oziroma predstaviti drugo plat zgodbe v zvezi z izgradnjo Obalnega centra za ljudi s posebnimi potrebami.

Mestna občina Koper je skupaj z Občino Izola ter Občino Piran na podlagi pobude Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga v letu 2007 pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami« (v nadaljevanju OPPN). V obalnih občinah namreč ni bilo ustanove, ki bi nudila ustrezno strokovno obravnavo in bivalne pogoje za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Zato so se starši otrok s posebnimi potrebami, združeni v Sklad Silva, povezali z občinskimi centri za socialno delo, s strokovnimi delavci zavoda v Stari Gori, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga – Ig. Skupaj so preučili potrebe in sicer število oseb s posebnimi potrebami v obalnih občinah, pretehtali ustrezne rešitve za bivanje odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in poiskali najprimernejšo lokacijo za gradnjo centra na območju obalnih občin. Preverili so možnosti v Splošni bolnišnici Izola, Zavodu za korekcijo sluha in govora Portorož, Centru za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu, Ortopedski bolnici Valdoltra in Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič (v nadaljevanju MZL). Ugotovljeno je bilo, da je možno center za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z dnevnimi oddelki in bivalno enoto za odrasle zgraditi na območju MZL Debeli rtič. Znotraj območja MZL na Debelem rtiču je bila kot najprimernejša lokacija določeno območje v vzhodnem delu, na parcelah št.113/2 in 114/9, k.o. Oltra.

Mestna občina Koper je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012,  57/2012 ZUPUDPP-A in 109/2012; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) dne 28.12.2007 objavila Sklep o začetku priprave OPPN (Uradni list RS 124/2007) v katerem nastopa kot pripravljavec OPPN. Pobudnik izdelave je bil Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 1, Ig, po pooblastilu Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve. Izdelavo OPPN so sofinancirale vse tri obalne občine, ki so skupaj nastopale kot naročnik OPPN. Za investitorja načrtovane prostorske ureditve je bilo v OPPN opredeljeno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Skladno s Sklepom o začetku priprave OPPN, ki ga je sprejel Župan in je bil objavljen na spletnih straneh občine ter v Uradnem listu RS so bile pridobljene smernice za načrtovane prostorske ureditve pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne podlage iz področja njihovih pristojnosti. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-9/2007 z dne 2.2.2007 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja za prostorsko ureditev ni potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). V nadaljevanju postopka je občina izvedla javno razgrnitev predloga odloka o občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je potekala od 1.12.2008 do 5.1.2009. V času razgrnitve je bila izvedena tudi javna obravnava in sicer dne 17.12.2008. Med javno razgrnitvijo doponjenega osnutka OPPN ni bilo podanih pripomb. Po zaključku pridobivanja mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora je bil OPPN sprejet na seji občinskega sveta Mestne občine Koper dne 23.4.2009 ter dne 8.5.2009 objavljen v Uradnem listu RS št. 35/2009.

Na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper smo dne 18.1.2012 prejeli vlogo za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah s parc. št. 111 in 114/1, obe k.o. Oltra, s strani Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga zaradi izgradnje Doma za osebe s posebnimi potrebami na območju Debelega rtiča.

Navedena vloga je bila v postopku s strani investitorja večkrat dopolnjena, tako da je postala popolna za obravnavo dne 4.9.2012. Od prejema vloge dalje je bila strokovna služba MOK ves čas v stiku s pooblaščenim projektantom in pristojno osebo investitorja.

Dne 20.9.2012 je tako Mestna občina Koper poslala investitorju CUDV Draga pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v podpis.

Na podlagi ustavne pritožbe Občine Ankaran v konstituiranju je Ustavno sodišče RS s sklepom št. Up-699/12-14 z dne 2.10.2012, Mestni občini Koper prepovedalo odtujiti in obremeniti večino nepremičnin na območju KS Ankaran (k.o. Ankaran, k.o. Jernej in k.o. Oltra).

Predmet tega sklepa in tako navedenih prepovedi sta bili tudi nepremičnini s parc. št. 111 in 114/1, obe k.o. Oltra, zaradi česar Mestna občina Koper ni mogla skleniti ustrezne služnostne pogodbe za izgradnjo Doma za osebe s posebnimi potrebami.

Vezano na sklep Ustavnega sodišča je Mestna občina Koper nemudoma podala svoje ugotovitve in pripombe glede onemogočanja realizacije določenih pomembnejših projektov, med katerimi je izrecno izpostavila tudi izgradnjo centra CUDV Draga oz. CODR.

Pripombe Mestne občine Koper so bile s strani Ustavnega sodišča RS upoštevane in je tako posledično prišlo do izbrisa prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah s parc. št. 111 in 114/1, k.o. Oltra.

Mestna občina Koper je nemudoma pristopila k sklenitvi pogodbe, predmet katere je bila ustanovitev neodplačne služnosti zaradi izgradnje, vzdrževanja in uporabe komunalne infrastrukture, postavitve gradbišča ter izvedbe izkopa za izgradnjo centra za osebe s posebnimi potrebami. Navedena pogodba je bila sklenjena dne 26.7.2013.

Na podlagi sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami« (Uradni list RS, št. 35/2009) je bil pripravljen predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami« in bo predlagan v obravnavo na seji občinskega sveta, ki bo dne 19. 12. 2013.

Skladno z določbo Zakona o prostorskem načrtovanju je predlagatelj pri pripravi predloga zgoraj navedenega Odloka predvidel, da se investitorja oprosti plačila komunalnega prispevka za objekte, ki se uvrščajo med »stavbe splošnega družbenega pomena – stavbe za zdravstvo« (koda 12640 po klasifikaciji CC-SI).

Podlago za zgoraj navedeno oprostitev plačila komunalnega prispevka določa Zakon o prostorskem načrtovanju v 2. odstavku 83. člena, na podlagi katerega občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Iz zgoraj navedenega gre razumeti, da je krajevna skupnost Ankaran oziroma kot sami sebe imenujejo Občina Ankaran v konstituiranju s sprejemom sklepa »o odstopu oz. neodplačnem prenosu lastništva/uporabe zemljišč« zavajala javnost in podajala netočne informacije, s tem pa slabo luč metala tudi na poslovanje Mestne občine Koper, ki je že v letu 2007 podprla pobudo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič za ustanovitev Obalnega centra za varstvo oseb s posebnimi potrebami ter bila ves čas aktivna pri izvedbi vseh potrebnih postopkov za njegovo čimprejšnjo realizacijo. In sicer od sprejetja OPPN, ustanovitve brezplačne služnostne pravice do oprostitve plačila komunalnega prispevka, ki jo je s sprejemom sklepa včeraj, 19. decembra, potrdil tudi  Občinski svet Mestne občine Koper.