DomovArhivV Koper svež evropski denar

V Koper svež evropski denar

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

logo_eu

Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra, obnova Pokrajinskega muzeja Koper, kanalizacija Brageti in gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Škofijah so projekti, ki so dobili zeleno luč ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre za  sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2013 – 2015. Skupna vrednost odobrenih projektov je  4.716.583,82 EUR, vrednost odobrenih nepovratnih sredstev pa  2.916.882,00 EUR.

Promenada in dvigalo

Projekt celovite prenove javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra je ocenjen na  1.999.896,67 €, od tega bo MOK prispevala 640.438,12 €, evropskega denarja pa bo za 1.359.458,55. Gre za naložbo, v okviru katere je Mestna občina Koper prenovila in preuredila park pri Kapitaniji, del krožne cestne povezave ob robu mestnega jedra ter promenado po Kopališkem nabrežju, v okviru tega pa ob  mestnem obzidju  pri Bastionu v teh dneh postavlja novo panoramsko dvigalo. S tem bo dostop v Koper s severnega dela in morske strani prijetnejši in bolj atraktiven. V kombinaciji s projektom dveh parkirišč po sistemu »Park & Ride«, za katerega ima že odobrena nepovratna sredstva evropskega Kohezijskega sklada, bo naložba znatno prispevala k zmanjšanju prometa v mestu Koper, prijaznejšemu in čistejšemu bivalnemu okolju, večjemu številu mladih prebivalcev Kopra ter k pospešenemu razvoju turizma, tako v Mestni občini Koper, v obalno kraški regiji kot tudi v  Sloveniji.

Projekt prinaša večjo atraktivnost in privlačnost starega mestnega jedra Kopra kot turistične destinacije, večjo  učinkovitost ter konkurenčnost turističnih in gostinskih ponudnikov, malih trgovin in drugih storitvenih dejavnosti. Poleg tega pa tudi boljšo prometno varnost na obrobju starega jedra mesta Koper za pešce in kolesarje; izboljšan dostop potnikov s potniškega terminala do središča Kopra in do turističnih znamenitosti v občini in regiji; ustvarjanje pogojev za povečanje atraktivnosti in privlačnosti starega mestnega jedra in drugih turističnih destinacij v občini in regiji; večje število obiskovalcev slovenske Istre, obalno kraške regije in Slovenije; prispeva k povečanju števila ponudnikov storitvenih dejavnosti v starem mestnem jedru Kopra in k izboljšanju njihove konkurenčnosti, k večjemu številu novih delovnih mest v starem mestnem jedru Kopra; boljšo  kakovost okolja in podobo turistične občine ter nadaljnji razvoja turizma; večjo konkurenčnost območja za investitorje. Prispeva tudi  k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

DSC_0116

Naložba je ocenjena na 1.118.273,66 €, Mestna občina Koper bo prispevala 340.319,06 €, medtem ko bo 777.954,60 € evropskih.

Pročelje palače Belgramoni Tacco skoraj onemogoča normalno poslovanje Pokrajinskega muzeja. V okviru posega, seveda po navodilih strokovnjakov zavoda za varovanje kulturne dediščine, bodo zamenjali vsa okna, polkna,  sanirali bodo kovinske dele, obnovili vhodna vrata, ter pročelje vključno s kamnitimi deli in balkonom. V okviru naložbe bodo sanirali tlake in stopnišče, obnovili notranjost in funkcionalno preuredili  pritličje palače.

Osnovni namen naložbe je zagotovitev pogojev za zaščito namenske rabe prostorov za kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega spomenika v mestu, polega tega pa boljše pogoje za kulturne in umetniške dejavnosti, pa tudi za poslovanje Pokrajinskega muzeja Koper. Slednji se bo tako lahko bolj kakovostno vključil v življenje občine, v njen  gospodarski in turistični utrip, boljši pa bodo tudi pogoji za razvoj kulturno – umetniške ustvarjalnosti, krepitev zaposlovanja v kulturi in posredno tudi v storitvenih dejavnostih.  Cilji, ki jih zasledujejo v občini, pa so:

–          delno programsko reorganizirati palačo/muzej in jo še bolj odpreti javnosti, ki jo bo obiskovala v interesu spoznavanja lastne kulturne dediščine ter se seznanjala s kulturno dediščino drugih okolij in spoznavala tudi druge oblike umetnosti, saj namerava muzej v svoji viziji »kulturnega hrama« ustvariti multidisciplinarno kulturno okolje,

–          urediti in povečati razstavne površine ter jih povezati z razstavno potjo, ki bo omogočala dostop do vseh razstavnih prostorov,

–          omogočiti celovito obnovo arhitekturnega spomenika – objekta palače Belgramoni Tacco,

–          prenovljen objekt s svojimi izjemnimi danostmi organizirati kot muzej z vso raznolikostjo muzejskih vsebin,

–          v pritličju palače namestiti sprejemni muzejski program in muzejski servis, vzpostaviti tehnični in funkcionalni servis spremljajočih prostorov muzeja,

–          v razstavnih prostorih zagotoviti ustrezno predstavitev in varovanje muzealij,

–      povečati atraktivnost in privlačnost starega mestnega jedra Kopra kot turistične destinacije,

–          izboljšati podobo turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini.

Kanalizacija Brageti

Naložba je vredna 493.163,33 €, od tega bo koprska občina prispevala 281.905,03 €, Evropa pa  211.258,30 €.

Z vidika učinkovitosti in racionalnosti odvajanja meteornih in odpadnih komunalnih vod, ki onesnažujejo podtalnico in obalno morje, je izvedba meteorne in fekalne kanalizacije s priključitvijo na centralno čistilno napravo Koper v Serminu in obnovitev vodovoda, nujna. Stanovanjski objekti v zaselku Brageti še nimajo urejenega fekalnega kanalizacijskega sistema z odvajanjem fekalnih odpadnih voda na čistilno napravo. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Kanalizacijski sistem tako predstavljajo le kanalizacijski vodi, ki so speljani od individualne hiše do greznice. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oziroma se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče. V okviru obalnega projekta »Zbiranja in čiščenja odpadnih voda v obalnem porečju« je bila zgrajena nova centralna čistilna naprava za MOK in Občino Izola. Zgrajeno je bilo tudi primarno kanalizacijsko omrežje (fekalni kolektor Hrvatini Fajti), s čimer je omogočena tudi izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja Hrvatinov – natančneje zaselka Brageti. S predvideno naložbo bo občina pomembno prispevala k realizaciji prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU.

Osnovni namen je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočal dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja. Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo bodo imeli prebivalci Bragetov zagotovljeno celovito zbiranje odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in s tem preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja celotnega naselja Hrvatini. Neposreden cilj investicije je že letos zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije v zaselku Brageti  s pripadajočimi objekti (jaški), skupaj z novimi hišnimi priključki, izgradnja črpališča z potrebnimi elektro inštalacijami, izgradnja meteorne kanalizacije, sočasno pa gre za obnovo 144 m javnega vodovodnega omrežja. Za projekt so že izbrali izvajalca del.

Škofije 1. Faza – 2. Etapa

skofije

Vrednost naložbe je 1.105.250,16 €, koprska občina bo prispevala 537.039,61 €, denarja iz evropskega sklada za regionalni razvoj pa bo za 568.210,55 €.

Mestna občina Koper postopoma dograjuje obsežen sistem fekalne kanalizacije s centralno čistilno napravo Koper v Srminu in več lokalnimi čistilnimi napravami, kjer to zahteva razgibanost terena.

Naložba »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. Faza – 2. Etapa« predstavlja nadaljevanje izgradnje okoljske infrastrukture na območju naselja Škofije in obsega izgradnjo kanalizacije na še preostalem delu Spodnjih Škofij in zaselka Čuki. Istočasno bodo rekonstruirali del obstoječega vodovodnega omrežja na tem območju. V okviru naložbe bodo zgradili 1.218 fekalnih kanalov s priključitvijo na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije –Iplas – CČN, ki odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem mesta Koper oziroma na centralno čistilno napravo. Projekt že ima izbranega izvajalca, z deli bodo začeli še letos, Škofije, natančneje preostali del Spodnjih Škofij ter zaselek Čuk, bodo tako dobile nadaljnjih 1.218 metrov ločenega sistema omrežja fekalne kanalizacije, skupaj s  87 novimi hišnimi priključki,s 410 prebivalci, 425 metrov meteorne kanalizacije, poleg tega pa še 1.150 metrov javnega vodovodnega omrežja.

Mestna občina Koper pa ima že izdelano projektno dokumentacijo za območje Zgornjih Škofij, že junija pa je vložila tudi zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja.