DomovArhivZ januarjem nove cene storitev Komunale Koper

Z januarjem nove cene storitev Komunale Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Z novim letom 2015 se bodo znižale tudi cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, vendar bodo položnice za fizične osebe nekoliko višje, povprečju za največ 50 centov zaradi ukinitve subvencije. To je Mestna občina Koper izjemoma uvedla v letu 2014, zaradi prehoda na nov način obračunavanja cen, ki ga je zahtevala državna uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO). Za pravne osebe, ki niso bile upravičene do subvencij, se bo položnica Rižanskega vodovoda Koper posledično znižala.

Z novim letom se spreminja tudi dolžina obračunskega obdobja, ki bo namesto letnega poslej triletno. Komunala Koper je na podlagi izkušenj iz prvega leta obračuna po novi metodologiji ugotovila, da je letno obdobje prekratko, da bi zajeli vse stroške, vezane na nemoteno izvajanje gospodarske javne službe. V krajših obdobjih namreč prihaja do prevelikih nihanj in kratkoročnih odklonov, ki ne izkazujejo verodostojne stroškovne slike. Iz tega razloga je triletno obdobje veliko bolj primerno, bo pa Komunala Koper kljub temu skladno s 3. odstavkom 6. člena uredbe MEDO vsako leto izdelala elaborat, s katerim bo preverjala odstopanje potrjene cene z obračunsko ceno preteklega leta. V kolikor bodo te odstopale za več kot 10 odstotkov bo Komunala Koper, ne glede na triletno obračunsko obdobje, predlagala ustrezno koregirane cene.

Triletno obračunsko obdobje bo Komunali Koper omogočilo številne nujne naložbe v opremo, vozni park, urejanje infrastrukture in več drugih ukrepov ter projektov, ki imajo skupni cilj povečati količino pravilno zbranih ločenih komunalnih odpadkov. Na ta način bo Komunala Koper še dodatno zvišala kakovost svojih storitev in življenja v Mestni občini Koper. To bo ne nazadnje omogočilo tudi znatno znižanje cen storitev in višine položnic.

Z ločevanjem odpadkov do nižjih cen

Znižanju položnice je botrovalo po eni strani izboljšanje infrastrukture in procesov dela, vezanih na komunalne odpadke, po drugi pa trend večanja ločeno zbranih odpadkov na izvoru, kar posledično znižuje količino mešano zbranih odpadkov, katerih odvoz je bistveno dražji. Slednje je Komunala Koper dosegla s številnimi ukrepi, kot so: pospešena gradnja in ureditev ekoloških otokov, spremembo frekvenco odvoza odpadkov, različnimi akcijami osveščanja občanov o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki, ne nazadnje z razdelitvijo zabojnikov in biološko razgradljivih vrečk vsem gospodinjstvom v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.

Vse to je vplivalo na znižanje mesečne položnice Komunale Koper, in sicer od 57 centov (z DDV) za enočlansko, do 85 centov (z DDV) za petčlansko gospodinjstvo, pri čemer se je bistveno znižal strošek odlaganja komunalnih odpadkov, na račun ločevanja pa nekoliko zvišal strošek zbiranja bioloških odpadkov. Še nekoliko nižje, za postavko zbiranja bioloških odpadkov in z njim povezane javne infrastrukture, bodo položnice tistih gospodinjstev, ki imajo ustrezno urejen kompostnik.

Spremembe tudi na položnicah Rižanskega vodovoda Koper

S sprejetjem elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper za obdobje 2015 – 2017, se nižajo cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, tako za priključena kot nepriključena gospodinjstva. Kljub temu bodo položnice za fizične osebe priključenih gospodinjstev nekoliko višje ker Mestna občina Koper letos ne bo več subvencionirala razlike v ceni, ki je nastala zaradi zahtev uredbe MEDO. Zvišanje položnice bo tako od največ 1,01 evra (z DDV) za primer porabe 2m³, do 54 centov (z DDV) za 12 m³ in samo 17 centov (z DDV) za 20m³ mesečne porabe.

Znižanje storitev so omogočili številni ukrepi, ki jih je Komunala Koper, uvedla na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Med temi naj omenimo nove tehnologije, s katerimi so se znižale letne količine odpadnega blata ter drugi tehnični in ekonomski učinki, s katerimi so se zmanjšali stroški. Komunala Koper, ki beleži 400 odstotno rast opravljenih storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v primerjavi z letom 2013, bo v prihodnjem obdobju te še povečevala in pri tem ohranjala visoko raven kakovosti storitev, ne da bi zviševala cene.

Mišič: Komunala Koper je servis občanov, od nas je odvisna kakovost bivanja v občini

Spremembe, ki so posledica odličnega delovanja koprske komunale je po sprejetju elaboratov in novih cen pozdravil tudi Gašpar Gašpar Mišič, v. d. direktorja Komunale Koper, ki je dejal: »Z vsemi sprejetimi in s še načrtovanimi ukrepi bomo povečali količine ločeno zbranih frakcij odpadkov in zmanjšali količino mešanih odpadkov, ki najbolj obremenjujejo ceno odvoza smeti. Po triletnem obračunskem obdobju bomo lahko z boljšim ločevanjem odpadkov položnico spravili na občutno nižjo raven.  Komunala Koper je servis občanov, h katerim pridemo z namenom. Od naših storitev je zelo odvisna kakovost bivanja v občini, pri čemer pa potrebujemo tudi pomoč občanov. K njim se bomo obračali s številnimi akcijami, s katerimi bomo spodbujali ločevanje odpadkov na izvoru, z izobraževalnimi programi za vse generacije, s posodobitvijo infrastrukture, voznega parka ter opreme, ki nam je v pomoč pri zbiranju odpadkov ter z mnogimi drugimi občanom prijaznimi ukrepi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,«