DomovArhivŽupan pisal ministru Židanu

Župan pisal ministru Židanu

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Po številnih urgencah, telefonskih pozivih ter dopisih na ministrstvo za kmetijstvo in okolje se je zaradi izjemno težke situacije, v kateri so se zaradi projekta, povsem brez svoje krivde, znašle vse tri obalne občine, župan Mestne občine Koper Boris Popovič odločil, da piše ministru Dejanu Židanu. Nikakor si namreč ne želi, da bi morali 18 milijonov evrov vreden projekt, ki ga v 13,51 odstotka financirajo tri obalne občine, 86,49 odstotka pa bi moralo biti državnega denarja in kohezijskih sredstev, ustaviti in tako ogroziti rok izvedbe ter evropski denar.

V pismu je župan zapisal: »Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali« je zelo zahteven projekt, ki se je intenzivno pripravljal v sodelovanju z vašim ministrstvom zadnjih 6 let. Po izvedbi vseh potrebnih postopkov, pridobitvi vse potrebne dokumentacije, odločb, sklepov ter končno tudi pogodb za sofinanciranje projekta, se je v novembru 2013 končno pričela izvedba te operacije, skladno s terminskim planom, na območju vseh treh občin (Mestna občina Koper, občina Izola in občina Piran).

Takoj po prejetju prve situacije s strani izvajalca del, smo skladno s pogodbo o sofinanciranju ministrstvu posredovali zahtevek za izplačilo upravičenega zneska, vendar smo bili obveščeni, da nam še ni omogočen dostop do programa IS SAR, ki omogoča vnos zahtevkov v ta računalniški program. Brez vnosa zahtevka v ta program, pa naj ne bi bilo možno izvesti postopkov vezanih na izplačila sofinancerskih deležev (sredstva kohezije in sredstva proračuna RS). Po številnih zapletih in usklajevanjih smo po šestih mesecih prejeli plačilo prvega zahtevka v višini 60.183,33 EUR. Za vsa ostala opravljena dela od 2. do 6. situacije izvajalca del pa do danes še nismo prejeli plačila 2. zahtevka za gradnjo v višini 984.429,03 EUR. Ob tem poudarjamo, da smo doslej plačila izvajalcu izvajali redno in v skladu s predpisanimi plačilnimi roki. Brez s pogodbo o sofinanciranju zagotovljenih finančnih sredstev bomo primorani izvajalcu zadržati plačila. Dodatno poudarjamo, da nove situacije izvajalca zapadejo že 4.8.2014 in 13.8.2014. Pripadajoče zahtevke za te situacije smo vam že posredovali.

V vsem tem času smo izredno dobro sodelovali z go. Jožico Hrastelj, ki nam je s svojimi strokovnimi izkušnjami, znanjem in nasveti pomagala pri zapletih, ki so nastali zgolj zaradi tega, ker od vsega začetka nismo mogli dostopati do omenjenega programa za vnos zahtevkov in zagotovitev izplačila sofinancerskih deležev. Sledili so številni sestanki na vašem ministrstvu, na katerih je bil med drugimi prisoten tudi g. Blaž Mozetič, kjer seje reševalo in usklajevalo postopke vezane na zagotavljanje potrebnih sredstev v proračunu RS. Pri tem smo pokazali izjemno razumevanje in smo sami zagotavljali celotna sredstva, tudi sredstva, ki naj bi bila zagotovljena iz Kohezijskega sklada in proračuna RS, saj bi v nasprotnem lahko prišlo do ogrožanja izvedbe tega projekta. V reševanje te situacije je bilo vloženega veliko truda in energije, upoštevali smo vse podane pripombe in zahteve, ki smo jih prejeli po sicer polletni zamudi. Zahtevek v višini 984.429,03 EUR je bil zasnovan in predhodno usklajen v dogovoru s pristojnimi, z upoštevanjem mnenja ge. Hrasteljeve, ki je zahtevek predhodno pregledala in nanj ni imela bistvenih pripomb.

Izredno pa so nas presenetile pripombe, ki smo jih po mesecu dni od podaje 2. zahtevka prejeli s strani ge. Eve Medved, ki izvaja kontrolo. Zaradi ureditve in uskladitve zadeve smo takoj želeli organizirati sestanek z vsemi pristojnimi in vodilnimi, vendar smo prejeli obvestilo, da so vsi, razen ge. Hrasteljeve na letnem dopustu. Zahteve in odgovor na sporočilo ge. Medved prilagamo. Iz našega dopisa je razvidno, da je pristojna zahtevek in listine pregledala, po našem prepričanju enostransko prišla do (napačnih) ugotovitev ter nam zahtevek v višini 984.429,03 evrov tudi zavrnila, brez predhodnega kontakta in pojasnila. Pojasnil na navedeno ji v tem trenutku sploh ne moremo posredovati, saj je ga Medved odšla na daljši dopust. Vsekakor bi pričakovali, da ustrezne službe delujejo kontinuirano, saj letni dopusti posameznikov ne morejo biti razlog, da se projekt ne izvaja tekoče posebno v primeru, ko gre za upravičena izplačila po sofinancerskih pogodbah.

Spoštovani g. minister !

Verjamem, da razumete našo situacijo in boste na vašem ministrstvu naredili vse, da se ta situacija ugodno reši in da se ta operacija – investicija-  izvede v okviru zastavljenega. S pravilnim pozitivnim pristopom ne dvomimo, da se bo zadeva izpeljala, ne moremo pa pristati na to, da v nedogled zaradi neusklajenih birokratskih zapletov občine začasno financiramo tudi deleže, ki bi morali biti zagotovljeni iz sredstev kohezije in proračuna RS. Zaplet nas lahko pripelje celo do faze, ko bomo prisiljeni izvedbo investicije zaradi (ne)financiranja ustaviti, s čemer bi bil ogrožen končni rok izvedbe tega projekta ter koriščenje kohezijskih sredstev.

Zahvaljujem se za vaše angažiranje in vas lepo pozdravljam,« je v pismu zapisal župan Boris Popovič.