DomovNaši krajiNačrtovane obalne ureditve Koprskega zaliva

Načrtovane obalne ureditve Koprskega zaliva

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper v okviru Občinskega podrobnega prostorskega načrta načrtuje postavitev valobrana kot nove kopne površine v obalnem delu med Koprskim in Semedelskim zalivom z neposredno navezavo na obstoječe kopno v podaljšku obstoječega ribiškega pomola v Kopru.

Prostorska ureditev bo primarno v funkciji valobrana: kot sklop gradbeno- tehničnih in konstrukcijskih elementov za zaščito in zavarovanje pred škodljivim delovanjem morja. Na zunanji (severni in zahodni) strani valobrana je predviden skalomet, ki na notranji (južni) strani preide v grajeno obalo (obalni zid). Osrednji del je nasutje za novo kopno površino.

Obalne ureditve se bodo poleg osnovne zaščitno-varovalne funkcije  uporabljale za splošno javno rabo: za sprehajanje, počitek, raznovrstne dogodke na prostem ipd.. Osrednje območje je večnamenska tlakovana in delno ozelenjena površina. V zaključnem delu ploščadi je umeščen novi mestni svetilnik.

Foto: MOK

Predmet OPPN so prostorske ureditve za zaščito in varovanje morja in obal Semedelskega zaliva pred škodljivim delovanjem morja (valovanje, tokovi in erozija). Prostorska ureditev je umeščena v morski del kot podaljšek obstoječega ribiškega pomola v Kopru (proti zahodu). Predmet OPPN so tudi ureditve, ki bodo omogočile tudi večnamensko javno uporabo nove obalne ureditve kot obogatitev celovite poteze mestne obale Kopra, vključno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.

Z zaščito se razširjajo možnosti uporabe zaliva in obale

Morje in obale Semedelskega zaliva so izpostavljeni vetrovom in morskim tokovom z zahodne, severozahodne in severne strani, ki predstavljajo nevarnost oziroma omejitev zaradi visokih valov, poplavljanja in erozije obale. S tem so omejene možnosti uporabe tega dela območja. Zavarovanje oziroma zaščita zaliva bi tako pomembno razširile možnosti uporabe zaliva in urejanje ter uporabe obale.

Foto: MOK

Varovanje in zaščita morja, morske obale in priobalnega pasu zagotavljajo njihovo rabo, kar je tako v interesu lokalne skupnosti kakor tudi naloga države. Zato sta za načrtovanje predmetne prostorske ureditve Republika Slovenija in Mestna občina Koper sklenili dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega lokalnega in državnega pomena ter strokovnih podlag za obalne ureditve na območju med Koprskim in Semedelskim zalivom. Dogovor opredeljuje, da gre pri načrtovani prostorski ureditvi  za prostorsko ureditev državnega pomena v smislu zaščite in varovanja notranjosti zaliva in obal pred škodljivim delovanjem voda, ki pa se smiselno povezuje in vključuje tudi v prostorski, vsebinski in razvojni kontekst mesta in lokalne skupnosti.