DomovNaši krajiObčina lovi zadnje minute za sprejem temeljnega prostorskega akta

Občina lovi zadnje minute za sprejem temeljnega prostorskega akta

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je letos aktivno pristopila k pripravi Občinskega prostorskega načrta, v katerem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja lokalne skupnosti. Trenutno je v teku postopek izbire izdelovalca, s katerim bo občina predvidoma julija sklenila pogodbo. Zaradi izredno kratkih rokov, ki jih za sprejem OPN-ja določa nov Zakonu o urejanju prostora, bo priprava temeljnega prostorskega akta za koprsko občino poseben izziv. Pri tem pričakuje pomoč novega urbanista, ki se še do jutri lahko prijavi na razpis, objavljen na spletni strani Mestne občine Koper. 

Če občina do 31. decembra 2021 ne sprejme Občinskega prostorskega načrta, bo njen nadaljnji razvoj onemogočen. Po tem datumu namreč prenehajo veljati tako prostorski plan Mestne občine Koper kot posamezni prostorsko ureditveni pogoji, ki pokrivajo večji del območja občine. V praksi to pomeni, da celo lastniki stavbnih zemljišč, ki so predvidena za gradnjo, na njih ne bodo mogli graditi, saj jim upravna enota ne bo izdala gradbenega dovoljenja.

Vodstvo MOK in strokovne službe so si zato zadali ambiciozno časovnico sprejetja OPN-ja, v praksi so namreč občine za sprejem OPN-ja potrebovale več kot štiri leta oziroma so se ponekod postopki še podaljševali. Težave in podaljševanje rokov pri sprejemu OPN predstavljajo predvsem širitve stavbnih zemljišč, zato bodo strokovne službe Mestne občine Koper vse prispele pobude (teh je že približno 7.000), ki so jih občani podali v vseh teh letih in jih lahko podajo še do 28. junija 2019, sicer obravnavale, vendar je treba poudariti, da odločanje ni v rokah župana in občine, temveč bodo o možnostih širitve stavbnih zemljišč odločala različna ministrstva.

Ob tem Ministrstvo za okolje in prostor opozarja, da vsak poseg na varovana območja, torej vsaka pobuda na prvem območju kmetijskih zemljišč, pomeni dodatna usklajevanja in izdelavo elaborata posegov na kmetijska zemljišča, skozi katerega kmetijska stroka presodi, ali bo pobuda sprejemljiva ali ne, pravi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan: »Poleg tega je treba za vsako izgubljeno kmetijsko zemljišče vzpostaviti nova območja kmetijskih zemljišč. V tako kratkem času, kot ga imamo na voljo, in ob dejstvu, da imamo zelo veliko pobud na prvem območju kmetijskih zemljišč, vsega tega ni mogoče izpeljati.« Ob tem dodaja, da je ključno upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora, le tako bo občina hitreje tem pridobila mnenja in nadaljevala postopek. »Postopek izdelave OPN se namreč podaljšuje ravno zato, ker za vsak nov poseg oziroma širitev stavbnih zemljišč ministrstva od nas zahtevajo še dodatne študije, za kar izdelovalec potrebuje dodaten čas, ki ga mi v tem trenutku nimamo. In če želimo v roku sprejeti OPN, bo moral biti naš OPN nekakšna korekcija sedanjega prostorskega plana.« Pomembno je zavedanje, da bo šele sprejeti OPN v nadaljevanju omogočal, da gre MOK lahko takoj v vnovične spremembe Občinskega prostorskega načrta.

Trenutno potekajo izdelave obveznih strokovnih podlag, kot so izdelava demografske študije, analiza stanj in teženj v prostoru, konec maja so se s postopki sprejema OPN-ja seznanili tudi predsedniki krajevnih skupnosti, do marca 2020 naslednje leto pa bo pripravljen osnutek OPN-ja. V njem bo natančno razviden prostorski razvoj MOK, med pripravo pa bodo strokovne službe aktivno sodelovale s krajevnimi skupnostmi in organizirale strokovne delavnice za širšo javnost.

Konec maja so se s postopki sprejema OPN-ja seznanili tudi predsedniki krajevnih skupnosti.

Mestna občina Koper mora po izdelanem osnutku pridobiti prva mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za varstvo narave in drugih nosilcev urejanja prostora ter dopolniti osnutek OPN-ja. Konec leta 2020 bosta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, v tem času pa bo širša javnost lahko še dajala pripombe in predloge. Predvidoma aprila leta 2021 bo sledila obravnava stališč do pripomb in predlogov javnosti ter priprava predloga OPN-ja, na katerega bo treba pridobiti še drugo mnenje nosilcev urejanja prostora, Občinski prostorski načrt pa bi Mestna občina Koper dokončno sprejela oktobra oziroma novembra leta 2021.