DomovKulturaObjavljen je razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

Objavljen je razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper

KulturaNaši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (UO 40/00, 30/01, 29/03, in UL RS št. 90/05, 67/06, 39/08) in na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave št. 10/2004, Uradni list RS, št.56/12), župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje

DIREKTORJA POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER,

Kidričeva 19, 6000 Koper

Kandidat  mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri;
 • poznavanje muzejske ali njej sorodne stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;
 • najmanj tri let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki;
 • aktivno znanje italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov;
 • obvladovanje uporabe računalnika;
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.


Oggetto: Pubblicazione del bando per il direttore del Museo regionale di Capodistria

In virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n.40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. n.90/05, 67/06, 39/08) e dell’articolo 12 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Museo regionale di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/2003, Gazzetta uff. n.56/12) il sindaco del Comune città di Capodistria pubblica il bando per la nomina del 

DIRETTORE DEL MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA,

Via Kidrič 19, Capodistria

Il candidato deve, oltre ad possedere i requisiti generali richiesti dalla relativa legge, adempie anche le seguenti condizioni:

 • titolo di studio universitario, di scuola superiore professionale o di scuola superiore d’indirizzo umanistico;
 • conoscenza del campo museale o simile e delle attività svolte dall’ente;
 • almeno tre anni d’esperienza lavorativa nel campo museale o simile;
 • conoscenza della lingua italiana ad un livello superiore e di una lingua ritenuta universale;
 • padronanza nell’uso del computer;
 • capacità organizzative e gestionali.

All’atto di adesione al bando, il candidato alla funzione del direttore deve sottoporre il proprio programma di sviluppo dell’ente.

La domanda di adesione al bando con tutti i documenti comprovanti l’idoneità del candidato deve venir inviata entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del bando all’indirizzo Comune città di Capodistria, Ufficio affari sociali e sviluppo, Via Verdi 10, 6000 Capodistria, in busta chiusa contrassegnata »Bando – Direttore Museo regionale di Capodistria«.

I candidati saranno informati dell’esito del bando nel termine previsto dalla legge.