DomovNaši krajiProračun koprske občine za 2019 soglasno potrjen

Proračun koprske občine za 2019 soglasno potrjen

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski občinski svetniki so na včerajšnji tretji redni seji občinskega sveta Mestne občine Koper soglasno, s 27 glasovi za, potrdili predlog proračuna za leto 2019, s prav toliko glasovi pa tudi letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. Enotni so bili tudi pri potrjevanju letnega programa športa, v katerem so opredeljene vsebine, programi in razvojne usmeritve na področju športa ter obseg in potrebna finančna sredstva, ki jih občina za to namenja.

Predlog proračuna za leto 2019 je članom občinskega sveta predstavila vodja Urada za finance in računovodstvo Vilma Milunovič. Kot je uvodoma dejala, je letošnji proračun težek 69,8 evrov, od katerih kar 41,8 milijonov evrov, predstavljajo tekoči izdatki – stroški vezani na financiranje javnih služb in javnih zavodov, družbenih dejavnosti, za transferje društvom, subvencije občanom, skoraj 2,3 milijone evrov pa je predvidenih za odplačilo obrokov najetih kreditov. Velik delež, kar 25,7 milijonov evrov, je kljub vsemu namenjen naložbam, pri katerih gre v veliki meri za prevzete obveznosti od lani.

Proračun za leto 2019 tako ostaja razvojno naravnan in po besedah koprskega župana Aleša Bržana predvideva enakomeren razvoj celotne občine, tako podeželja kot tudi mesta. Osnovno izhodišče, iz katerega izhajajo tudi posamezni izdatki proračuna, je, da bo občina že v tem letu aktivno pristopila k izvajanju Občinskega prostorskega načrta (OPN-ja) in pripravi strategije Koper 2035, ki predstavljata osnovo za dolgoročni razvoj mesta in slikovitega podeželja. Večji poudarek je namenila področju kulture, sociale, programom, namenjenim mladim kot tudi skrbi za starostnike, poleg tega pa je pri pripravi dokumenta sledila potrebam posameznih krajevnih skupnosti, z željo ohraniti visok standard kakovosti storitev za svoje občane. V samo pripravo dokumenta so bile vključene tako posamezne krajevne skupnosti kot tudi predstavniki svetniških skupin. Kot je ob tem dodal župan, je letošnji proračun še enoleten, naslednji, ki bo vključeval tudi več elementov participativnosti, pa bo sprejet za dvoletno obdobje. Priprave bodo, po njegovih besedah, stekle že v drugi polovici letošnjega leta.

Na včerajšnji seji občinskega sveta so svetniki soglašali tudi z uvedbo javne službe upravljanja s parkirišči na površini ob Piranski cesti pri olimpijskem bazenu, kjer je zaradi majhnega števila razpoložljivih parkirnih mest ter nedorečenega parkirnega režima onemogočeno kratkotrajno parkiranje obiskovalcem objekta, poslovnih in trgovskih prostorov in drugih objektov v neposredni bližini. Režim parkiranja je še v usklajevanju, bo pa po uvedbi javne službe del parkirnih površin na tem območju namenjen parkiranju avtobusov.

Na seji so poleg tega razrešili razrešili članico in namestnika članice skupščine Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, Sabino Mozetič in Darija Novinca, na njuno mesto pa za obdobje štirih let imenovali Tamaro Kozlovič (članica) in Marijana Križmana (namestnika članice). Razrešili so tudi štiri člane sveta Javnega zavoda za šport koprske občine, predstavnike ustanoviteljice, Sanija Kamenčiča, Gorana Maleniča, Jožeta Starmana in Marka Vidnjeviča, na njihovo mesto pa za čas do izteka mandata imenovali  Sandija Bonaco, Mladena Jovičiča in Ramiza Kamenčiča, kot tudi štiri člane sveta Gledališča Koper, Karin Felicijan Glamočić, Igor Hrvatin, Sani Kamenčič in Slobodan Popović, ki so jih zamenjali Andreja Bogataj Krivec, Vesna Zupan Bonin, Martina Štok in Irena Urbič.

Z mesta članic sveta Obalnih lekarn sta bili razrešeni tudi Nataša Likar in Tjaša Škerlič, ki sta ju nadomestili Natalija Gulič in Mirjam Lemut, na novo pa sta bili kot predstavnici ustanoviteljice v svet zavoda Ljudska univerza imenovani Darja Matičetova in Roberta Vincoletto, saj je dosedanjemu svetu potekel mandat. Mandat je potekel tudi dosedanjemu svetu zavoda Vrtec Koper, v katerega se kot članice – predstavnice ustanoviteljice, imenujejo Ljubica Babović, Alja Marčič in Nevenka Štok.