DomovNoviceJavni razpis za direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Svet javnega zavoda Zavod za šport Koper na podlagi 34.  in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/03 in Uradni list  RS, št. 123/2004, 24/2015 in 58/2017), objavlja prosto delovno mesto

DIREKTOR m/ž

Javnega zavoda  »Javni zavod za šport Mestne občine Koper«

  1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
  • ima najmanj V. stopnjo izobrazbe
  • ima znanje slovenskega in italijanskega jezika
  • ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delovnem mestu
  • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela ter
  • mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje dela

2. Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

3. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  • življenjepis z navedbo splošnih podatkov glede zahtevane izobrazbe (razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena) in opis delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti.
  • dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev

4. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila oziroma izjavo, ki to potrjujejo   da:,

  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja – soglasje v njegovem imenu poda župan. Z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, na podlagi sklepa o imenovanju, sklene predsednik sveta zavoda ob podaji soglasja župana. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, polni delovni čas in mandatno obdobje štirih let.

Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper«, na naslov: Cesta Zore Perello-Godina 3, 6000 Koper in sicer v roku 8 dni od objave razpisa. Za dan objave razpisa se šteje 24.7.2018.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.

(V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške).

Številka: 186/2018
Datum: 23.7.2018

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper