DomovNoviceJavni razpis za imenovanje direktorja Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Javni razpis za imenovanje direktorja Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001), 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. 12/1991), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (Uradne objave št. 2/2004) in sklepa z dne 4.9.2017 Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper objavlja javni razpis za imenovanje

DIREKTORJA

javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper z mandatno dobo 5 let s pričetkom mandata 20.1.2018.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

  • Univerzitetna  izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
  • Najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
  • Aktivno znanje italijanskega jezika;
  • Obvladanje osnov računalnika.

V kolikor izbrani kandidat še nima opravljenega bibliotekarskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v dveh letih po začetku mandata.

Če direktor bibliotekarskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat.

Šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj posedovanja vodstvenih sposobnosti, če je bil najmanj tri leta zaposlen na vodilnem delovnem mestu. Za vodilno delovno mesto šteje delovno mesto, na katerem je bil kandidat odgovoren za primerljivo organizacijo dela (zavod, ustanova, podjetje, družba ipd.), ki jo je vodil in je imel pooblastila za odločanje o posameznih in posamičnih pravicah in obveznostih delavcev organizacijske oblike, ki jo je vodil.

Za aktivno znanje italijanskega jezika štejejo dokazila določena v tretjem odstavku 61. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3) ter uradnim pojasnilom MJU št. 100-425/2008/5 dne 11.7.2008.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti dokazila

– o izpolnjevanju splošnih pogojev,

– o izobrazbi,

– o delovnih izkušnjah,

– o aktivnem znanju italijanskega jezika ter

– predlog programa delovanja in razvoja Zavoda v prihodnjih petih letih.

Nepopolne kandidature bodo izločene iz postopka izbire. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave.

Prijavo na razpis z vsemi zahtevanimi prilogami kandidat pošlje priporočeno na naslov:

OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER, SVET ZAVODA,

Trg Brolo 1, 6000 Koper s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS-DIREKTOR«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


In virtù dell’art. 17 della Legge sulle biblioteche (Boll. uff. 87/2001), l’art. 35 della Legge sugli enti (Gazz. Uff. 12/1991), l’art. 12 dell’Atto di fondazione dell’ente pubblico Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (Gazz. uff. n. 2/2004) e la delibera del Consiglio dell’ente Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria in data 4.9.2017 il Consiglio dell’ente Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria pubblica il bando di concorso per il posto di

DIRETTORE

dell’ente pubblico Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria per un periodo di 5 anni, a partire dal 20.1.2018.

Oltre ai requisiti generali prescritti dalla legge, i candidati devono adempiere le seguenti condizioni:

  • titolo universitario di scienze sociali o umanistiche;
  • almeno cinque anni di esperienza lavorativa, dei quali almeno tre in posti di lavoro dirigenziali;
  • conoscenza attiva della lingua italiana;
  • conoscenza basilare del lavoro al computer.

Se il candidato scelto non ha l’esame professionale in biblioteconomia, deve sostenerlo con successo al più tardi entro due anni dall’inizio del mandato.
Se il direttore non sostiene con successo l’esame di biblioteconomia del paragrafo precedente, il suo mandato scade.

Si ritiene che il candidato soddisfi alla condizione di esperienze lavorative dirigenziali, se è stato impiegato in un posto di lavoro dirigenziale per almeno tre anni. Un posto di lavoro dirigenziale è considerato un posto di lavoro in cui il candidato è responsabile di un’organizzazione di lavoro comparabile (ente, istituzione, azienda, società ecc.) e nella quale ha avuto poteri decisionali sui diritti e doveri dei lavoratori.

La conoscenza attiva della lingua italiana va provata con l’adempimento delle condizioni richieste specificate nell’art. 61, comma tre, della Legge sui dipendenti pubblici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/07-upb3) e l’adempimento delle condizioni richieste specificate nella spiegazione ufficiale del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 100-425 / 2008/5 il 11.7.2008.

Alla domanda il candidato deve allegare i seguenti attestati:

– curriculum vitae;

– attestato sull’adempimento delle condizioni generali;

– attestato sull’adempimento del grado d’istruzione richiesta;

– attestato sull’adempimento delle esperienze di lavoro richieste,

– attestato sulla conoscenza attiva della lingua italiana e

– bozza del Piano di lavoro quinquennale dell’ente.

Le domande incomplete verranno escluse dalla procedura di selezione.

Il termine per la presentazione della domanda è di otto giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande con tutti gli allegati-attestati richiesti vanno inviate in busta chiusa raccomandata all’indirizzo:

BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA KOPER, CONSIGLIO D’ISTITUTO, Piazza Brolo 1, 6000 Capodistria, con la dicitura »NON APRIRE – BANDO PUBBLICO PER IL DIRETTORE«.

I candidati saranno informati della selezione entro i termini previsti dalla legge.

 

                                                                                              Namestnica predsednika sveta zavoda:

                                                                                              Luana Malec