DomovNoviceKako se prijaviti na razpis za prireditve?

Kako se prijaviti na razpis za prireditve?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper enkrat letno – praviloma ob koncu oziroma v začetku leta – v uradnem listu in na uradni občinski spletni strani www.koper.si objavi javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini. »Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom in mladini«, pojasnjuje Špela Rajtenbah iz Turistične organizacije Koper.

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), torej društva in zveze društev, ustanove in druge organizacije, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa in niso redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper ter niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010).

In na kaj morajo biti prijavitelji še posebej pozorni?

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. »Poleg tega je za prijavitelje zelo pomembno, da se striktno držijo razpisanih rokov«, poudarja sogovornica in dodaja, da je zelo priporočljivo, da si prijavitelji v razpisu dobro ogledajo tudi seznam upravičenih stroškov.

Vrnitev Primorske, 65. obletnica,  Koper, 15.9.2012, foto- Vojko Rotar-3114

Mestna občina Koper za sofinanciranje prireditev na letni ravni nameni približno 200 tisoč evrov.

Kako oddati prijavo?
Prijavitelji morajo prijavo na razpis oddati v razpisanih rokih  v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ in številko razpisa, PRIREDITEV«. Na hrbtni strani pa morajo navesti naslov pošiljatelja. Elektronska oddaja prijave zaenkrat še ni možna, zato je prijavo treba oddati po pošti na naslov Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper oziroma osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10, v času uradnih ur.

Sicer pa so merila za dodelitev sredstev točno opredeljena v samem razpisu, načeloma pa Mestna občina Koper sofinancira največ 80 odstotkov vrednosti prireditve. Za odpiranje prijav je zadolžena posebna komisija, ki ugotavlja popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Mestna občina Koper z izbranimi prijavitelji sklene pogodbe, v katerih natančneje opredeli pogoje in način koriščenja sredstev.

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se zainteresirani lahko obrnejo na Špelo Rajtenbah iz Turistične organizacije Koper, tel. št. 05 6646 464.