DomovNoviceKako do neprofitnega najemniškega stanovanja?

Kako do neprofitnega najemniškega stanovanja?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper glede na razpoložljivost stanovanj vsakih nekaj let na spletni strani sklada in v lokalnih medijih objavi javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. V času razpisa je na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi ulici 10 oziroma na sedežu Javnega stanovanjskega sklada MOK na Nazorjevem trgu 5 na razpolago predpisani obrazec vloge za dodelitev neprofitnega stanovanja, preko katere se prosilci prijavijo na razpis. Poglavitna pogoja za prijavo na razpis sta državljanstvo Republike Slovenije in stalno prebivališče v Mestni občini Koper, precejšnjo vlogo pa imata tudi dohodkovni kriterij oziroma premoženje prosilca. Ostali kriteriji so po besedah pomočnika direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Igorja France odvisni od posameznega razpisa. »Včasih damo večjo prednost samskim osebam, drugič na primer mladim družinam z otroki, odvisno od potreb, ki jih zaznavamo med našimi občani«, pojasnjuje sogovornik.

Vloga vsakega prosilca, ki izpolnjuje razpisne pogoje, se točkuje na podlagi Pravilnika o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem ter na podlagi razpisnih pogojev, ki jih zajema posamezen razpis. Na podlagi zbranega števila točk se oblikujeta prednosti listi A oz. B. Na listo A  so uvrščeni prosilci z nižjimi dohodki, ki niso zavezani k plačilu varščine in lastne udeležbe (to je plačilo 10 odstotkov vrednosti stanovanja, ki je najkasneje po 10 letih povrnjena), na listo B pa prosilci z višjimi dohodki, ki so zavezanci za plačilo varščine in lastno udeležbo. Prosilci, ki zberejo večje število točk, so glede na razpoložljivo število stanovanj, upravičeni do najema stanovanja z neprofitno najemnino za nedoločen čas.

DSC_0713
Do neprofitnega najemniškega stanovanja v lasti JSS MOK lahko pridete le na podlagi razpisa.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in spremembe) oziroma na podlagi predpisa, ki velja v času oddaje stanovanja v najem. Za lažjo predstavo velja omeniti podatek, da znaša neprofitna najemnina za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, približno 180 evrov. Zgovoren je podatek, da se višine najemnin niso spreminjale že deset let.

Sicer pa je na zadnji razpis, ki ga je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper objavil konec lanskega leta, prispelo 709 vlog. Po proučitvi in točkovanju vlog je sklad pred kratkim objavil dokončno prednostno listo 35 upravičencev, s katerimi bo sklad pričel v kratkem sklepati  najemne pogodbe za nedoločen čas. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, ali prosilec za stanovanje še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, saj se v primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Ob tem velja izpostaviti tudi, da v kolikor upravičenec do stanovanja dodeljeno primerno stanovanje neupravičeno zavrne ali se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se upravičenec prav tako črta s seznama upravičencev.

Po besedah France, se bodo novi najemniki stanovanj v svoje nove domove začeli vseljevati po novem letu, pri čemer bodo upoštevali vrstni red po posameznih seznamih odvisno od velikosti gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Sicer pa bo končno število oddanih stanovanj odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2013 in 2014, objavljena lista bo veljala do konec leta 2014, na naslednji razpis za neprofitna stanovanja pa bo treba počakati predvidoma do leta 2015.