DomovNoviceKomu, kdaj in kako je treba plačati turistično takso?

Komu, kdaj in kako je treba plačati turistično takso?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

 


Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Mestne občine Koper in izven svojega stalnega prebivališča, proti plačilu ali brezplačno, prenočujejo v nastanitvenih objektih, kot so hoteli, moteli, penzioni, turistični apartmaji, turistične kmetije in drugi domovi, kampi, sobe in drugi objekti. »V skladu z novim odlokom pa so turistično takso dolžni plačati zase in vse druge osebe tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj oziroma objektov, ki se uporabljajo sezonsko ali občasno. Obveznost plačila za te lastnike se obravnava v letnem pavšalnem znesku in sicer na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa, najkasneje do 31. marca za preteklo leto «, pojasnjuje Špela Rajtenbah iz Turistične organizacije Koper in dodaja, da odlok opredeljuje tudi kdo je delno ali popolnoma oproščen plačila turistične takse.

Posebej je potrebno poudariti 5. alinejo 8.člena tega odloka, ki se glasi, da so plačila turistične takse oproščeni tudi »učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru rednih aktivnosti«, ki pa morajo, v kolikor želijo oprostitev plačila, najmanj 30 dni pred prvo nočitvijo na Mestno občino Koper poslati pisno vlogo, na podlagi katere pristojni občinski organ odloči glede oprostitve plačila turistične takse. Novost, ki jo prinaša odlok, je tudi, da so plačila turistične takse po enakem postopku in načinu lahko oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov, v kolikor se ti izvajajo med 1. oktobrom in 31. marcem.

Sicer pa še vedno velja, da je turistično takso treba poravnati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, ravno tako pa je do tega dne potrebno predložiti tudi mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, ki je po novem nekoliko spremenjen in prilagojen obrazcu Statističnega urada RS. Slednjega lahko zavezanci po novem posredujejo tudi po elektronski pošti, s čimer želi Mestna občina Koper zavezancem olajšati poročanje.
Sprejeti odlok navaja tudi višino glob za tiste, ki določil odloka ne bodo izpolnjevali.
Odlok je objavljen tudi na spletni strani Mestne občine Koper, kjer si lahko zavezanci podrobneje preberejo njegovo vsebino.