DomovNoviceObjavljen razpis za neprofitna stanovanja v soseski Nova Dolinska

Objavljen razpis za neprofitna stanovanja v soseski Nova Dolinska

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK) je na svoji spletni strani objavil javni razpis za oddajo 75 neprofitnih najemnih stanovanj v soseski Nova Dolinska ter za oddajo izpraznjenih stanovanj na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran, ki bodo na razpolago v letih 2024 in 2025 oziroma do izteka veljavnosti prednostne liste. Vloge bo mogoče oddati do vključno 5. junija 2023.

Razpis je dostopen na spletni strani JSS MOK in zajema oddajo v najem 75 neprofitnih stanovanj v soseski Nova Dolinska, od katerih je osem prilagojenih za funkcionalno ovirane osebe, in izpraznjena stanovanja na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran.

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so polnoletni državljani Republike Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic Evropske unije. Za vse velja, da  morajo imeti od vključno 1. januarja 2023 neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper ali  Občine Ankaran. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom ter prosilci z daljšo delovno dobo.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu. Ta bo na voljo do vključno 5. junija 2023 vsak delovni dan od 8.  do 12. ure in ob sredah od 14.  do 17. ure v sprejemni pisarni Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper na naslovu Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper. Obrazec vloge je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani JSS MOK.

Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemna pisarna JSS MOK sprejemala do vključno 5. junija 2023,  in sicer vsak delovni dan od 8.  do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 17. ure. Vlogo lahko prosilci oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov JSS MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. K vlogi morajo prosilci obvezno priložiti izpolnjen obrazec zapisnika, potrdilo o plačani upravni taksi in veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke.

Oblikovana bo prednostna lista A, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.

Prosilcem bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Prosilec, ki se z odločitvijo ne strinja,  se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži na JSS MOK. O pritožbi v roku 60 dni odloči župan Mestne občine Koper.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja.  Z  upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino v obliki notarskega zapisa.

V sklopu projekta Nova Dolinska JSS MOK in Stanovanjski sklad Republike Slovenije gradita tri stolpiče s skupno 166 javnimi najemniškimi stanovanji, pri čemer je JSS MOK investitor v tretji stolpič s 75 neprofitnimi stanovanji. Gradnja bo predvidoma zaključena konec leta, stanovalci pa se bodo v novo sosesko vselili spomladi 2024.

Foto: MOK