DomovNoviceOVK MOK: “Nekatere trditve so celo zavajajoče, pa tudi onkraj dostojnega!”

OVK MOK: “Nekatere trditve so celo zavajajoče, pa tudi onkraj dostojnega!”

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem, ko so Civilno gibanje Skupaj, Lista Naš Kraj in županska kandidata Olga Franca in Gašpar Gašpar Mišič 18. oktobra 2018 oddali listine podpore občank in občanov, naj bi do njih prišle informacije, da Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ni poskrbela za tajnost njihovih dokumentov, se je ta odzvala in podala pojasnila glede vsebin, navedenih v javnem pozivu.

Kot zatrjujejo, so “slednja namreč nujna, kajti nekatere trditve v javnem pozivu so netočne, izmišljene, celo zavajajoče (pa tudi onkraj dostojnega).” Odgovor Občinske volilne komisije objavljamo v celoti.

Odgovor oz. pojasnilo na Javni poziv Občinski volilni komisiji Mestne občine Koper in Državni volilni komisiji z dne 9. 11. 2018

V nadaljevanju podajam odgovore in tudi pojasnila glede vsebin, navedenih v javnem pozivu. Slednja so namreč nujna, kajti nekatere trditve v javnem pozivu so netočne, izmišljene, celo zavajajoče (pa tudi onkraj dostojnega). A o tem več v nadaljevanju.

Kot predsednik Občinske volilne komisije Mestne občine Koper (v nadaljevanju: OVK) pozdravljam vsakršno (vsaj domnevno utemeljeno) opozorilo od kogarkoli, katerega namen je prispevati k skrbi za zagotavljanje zakonitosti tako pomembnih opravil, kot so volilna opravila. Še zlasti zato, ker je volilni proces in s tem delo občinskih volilnih komisij že po naravi stvari omejeno s kratkimi roki (za potrjevanje kandidatur itd.), to pa s seboj nosi tudi tveganje za napake pri delu ali celo napačne odločitve.

1. Za zakonitost volitev na lokalni ravni skrbi OVK. Ona je tudi tista, ki imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja, opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in podobno.1 Ne glede na pravkar zapisano pa je hkrati nesporno tudi dejstvo, da je sestavni del volilne pravice kot človekove pravice tudi možnost vsakega kandidata, da učinkovito uveljavlja varstvo te svoje pravice. Za ta namen (tako v obravnavanem kot tudi v drugih primerih) je ZLV predvidel t. i. predstavnike in zaupnike kandidatov in list kandidatov, ki lahko opozorijo predsednika volilnega organa (bodisi volilne komisije bodisi volilnega odbora) na nepravilnosti. Pri delu občinske volilne komisije so namreč lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov, pri delu volilnih odborov pa zaupniki kandidatov in list kandidatov.2 Tudi pravna sredstva za varstvo volilne pravice (npr. vložitev ugovora ali pritožbe v postopku varstva volilne pravice) so usmerjena predvsem proti možnim napakam in zlorabam pri delu volilnih organov.

2. Glavna funkcija predstavnikov in zaupnikov kandidatov in list kandidatov je torej, da skrbijo za interese kandidatov oziroma list kandidatov pri delu volilnih odborov na voliščih in pri delu volilnih komisij. Njihovo sodelovanje je zelo pomembno za zakonito izvedbo volitev, saj imajo pravico biti ves čas navzoči pri delu volilnih organov, spremljati in nadzorovati njihovo delo ter jih opozarjati na nepravilnosti. Njihova vloga je pomembna predvsem z vidika kandidatov, katerih interese varujejo, saj lahko kandidati le z njihovo pomočjo učinkovito uveljavljajo varstvo volilne pravice zaradi nepravilnosti, ki se dogajajo v fazi glasovanja, zlasti pa v fazi ugotavljanja izida glasovanja na posameznih voliščih.4 V tej zvezi je treba poudariti, da gre tako pri enih kot drugih za osebe, ki jih določijo predlagatelji kandidatov (tj. politična stranka ali skupina volivcev, kot je to tudi v konkretnem primeru) oz. njihovi predstavniki.

3. Odraz skrbi za zakonitost volitev in s tem zagotovitev načela enakosti volilne pravice je tudi zakonska zahteva, da morajo biti volilni odbori oblikovani tako, da je zagotovljeno enakopravno obravnavanje vseh kandidatov na volitvah, torej, da volilni odbori delujejo nepristransko in neodvisno. Oni so namreč tisti, ki vodijo glasovanje (tudi predčasno) in ugotavljajo izid glasovanja na voliščih. Pri ugotavljanju izida glasovanja morajo pregledati vse oddane glasovnice, oceniti njihovo veljavnost in pri vsaki od njih ugotoviti voljo volivcev. Zato v tej fazi volilnega postopka glede na naloge in pristojnost volilnih odborov najlažje pride do napak, lahko pa tudi do zlorab. Zaradi navedenih opravil in tveganj, povezanih z njimi, morajo biti volilni odbori sestavljeni tako, da je možnost napak zmanjšana, možnost zlorab pri njihovem delu pa izključena. ZLV to zagotavlja v 37. čl. s tem, da lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo občinski volilni komisiji v določenem roku po razpisu volitev svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov. Kot je znano, sta vsaj dva podpisnika javnega poziva to tudi storila.

4. In sedaj še o konkretnih navedbah podpisnikov. Najprej navajajo, da je do njih prišla informacija o tem, da OVK ni poskrbela za tajnost oddanih dokumentov, zaradi česar so se z njimi seznanili nepoklicani. V zvezi s tem jih zanima, kdo se je z dokumenti seznanil, ali so bile napravljene kopije teh dokumentov, kje in kako so shranjeni in kdo lahko dostopa do njih. Zanima jih še, ali so člani OVK podpisali kakšno posebno zavezo o neizdajanju varovanih osebnih podatkov tretjim (županu itd.).

Podpisniki v nadaljevanju ugotavljajo navzkrižje interesov predsednika OVK, na koncu svojih domnev pa navržejo še vrsto obtožb glede dela OVK v zvezi z lokalnimi volitvami, ki so bile v letu 2014.

4.1 Najprej naj izrazim svoje trdno prepričanje o tem, da je vsakršen vpliv oz. pritisk zoper svobodno ravnanje volivca oz. volivcev, če do njega dejansko pride, ne le moralno zavržno, temveč tudi kaznivo dejanje.6 Enako seveda velja tudi za uničenje ali ponareditev volilnih listin (tudi listin o dajanju podpore).

Glede pisnih zavez članov OVK je treba pojasniti, da so volilni organi za lokalne volitve (OVK in volilni odbori) samostojni in neodvisni organi občin, funkcija članov volilnih organov pa je častna. Že z imenovanjem je članom teh organov izkazano zaupanje za delo, za katerega pa hkrati prevzamejo tudi polno odgovornost. Zato posebne pisne zaveze niso potrebne (če bi bile predpisane, bi to pomenilo le dodatno administrativno breme, proti čemur pa se številni nenehno borimo).

Kar se tiče vprašanj glede hrambe obrazcev za dajanje podpore kandidatom oz. kandidatnim listam (LV-1 in LV-2), lahko zagotovim, da niso bili kopirani, so zapečateni in varno shranjeni. Pomembno je, da je pečatenje oštevilčeno, kar pomeni, da je zagotovljena sledljivost morebitnega odpečatenja in ponovnega pečatenja (poleg tega pa tudi vsako odpečatenje pusti neizbrisno oz. jasno vidno sled). Prav tako so ustrezno zapečateni in z alarmom varovani prostori, kjer se oz. se bodo volilni dokumenti nahajali. Podrobnejše navajanje podatkov v zvezi s hrambo, bi lahko doseglo nasprotni učinek od tistega, za katerega se podpisniki (vsaj navidez) zavzemajo.

Glede oseb, ki so se seznanile z obrazci pa naslednje pojasnilo. OVK je prejela opozorilo, da gre pri obrazcih za dajanje podpore kandidatom oz. kandidatnim listam za morebitne zlorabe, in sicer na način, da so obrazci ponarejeni, da so isti obrazci dani tako za enega, kot za drugega županskega kandidata, ki kandidirata s podporo skupine volivcev, ter da so med dajalci podpor osebe, ki nimajo aktivne volilne pravice. Zaradi tega je OVK še posebej skrbno preverila vsako posamično podporo z vseh vidikov možnih zlorab.7 To so storili predsednik, namestnica predsednika ter člani in njihovi namestniki, ob sodelovanju tajnika OVK ter predstavnika kandidature ene od političnih strank (ti predstavniki lahko sodelujejo na sejah OVK, sklici sej pa so objavljeni na spletnih straneh mestne občine-pod zavihkom »lokalne volitve«).

Z vsebino obrazcev za dajanje podpore so se torej seznanile le osebe, ki imajo po zakonu pravico sodelovati pri posameznih volilnih opravilih.

4.2 Z navedbo o obstoju navzkrižja interesov, ki naj bi obstajalo pri predsedniku OVK, podpisniki javnega poziva pravzaprav potrjujejo tezo, da je nezaupanje bolezen sodobne družbe. Vendar pa ta ugotovitev ne opravičuje njihovega neznanja pri ločevanju (pravnih) jabolk in hrušk,9 še manj pa njihovo pavšalno zapisano puhlico. Še zlasti, če s pomočjo slednje (puhlice namreč) izvajajo nedopusten pritisk na predsednika neodvisnega občinskega organa, pri tem pa ne argumentirajo zatrjevanega tveganja za objektivno in nepristransko opravljanje dela v volilni komisiji. Gre za očitno insinuacijo, s katero želijo vzbuditi dvom v zakonitost in legitimnost dela predsednika OVK. Pri tem jih ne zanima niti kakšne reference ima ta oseba, tako za opravljanje nadzora v osebi javnega prava kot za opravljanje dela v OVK, niti kakšno je bilo sicer njegovo dosedanje delo (tudi kot predsednika OVK).10 Nasprotno, podpisniki kot argument za dokazovanje navzkrižja interesov navržejo (lažno) povezavo med članstvom v organu nadzora osebe javnega prava (ki mimogrede ni v 100% lasti mestne občine) in delom v OVK.

Lahko so pomirjeni: ne obstajajo okoliščine, ki bi vzbujale dvom v nepristranskost predsednika OVK, saj ni podano nikakršno (ne dejansko ne pravno) navzkrižje interesov, še manj nezdružljivost funkcij (in če ni navzkrižja interesov, je tudi razprava o etičnosti odveč). Za boljšo poučenost na tem področju, priporočam kakšno strokovno delo na to temo, za začetek lahko tudi prispevek izpod peresa spodaj podpisanega,11 ali pa vpogled v zakon, ki ureja to področje.12 Če pa je morda barva las in oči predsednika OVK enaka, kot je barva katere od oseb, ki niso povšeči podpisnikom javnega poziva, pa (jim) ni pomoči.

4.3 Zapis v javnem pozivu o očitnih nepravilnostih pri izvedbi predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah, ki so bile v letu 2014 v prostorih mestne občine (pri tem tudi ni jasno, za katere prostore se podpisniki zavzemajo), je notorična laž podpisnikov. Prav zaradi tega obtožb ni mogoče komentirati, saj niso podprte niti z enim samim konkretnim primerom. Upam samo, da podpisniki s svojim pozivom nimajo namena ustvarjati podobnih okoliščin, kot so bile značilne v obdobju t. i. oranžne revolucije.

4.4 Za konec podpisnikom predlagam, da se poučijo tudi o pristojnostih OVK in Državne volilne komisije, zlasti o razmerjih med njima.

Želim jim tudi obilo uspeha pri delu, pa karkoli že bodo v prihodnje počeli. Kar se tiče dela OVK v prihodnje, lahko zagotovim, da bo delala še bolje, vsekakor pa ne drugače (beri: na način, kot bi morda kdo tretji to želel).

Predsednik OVK MOK
dr. Miloš Šenčur