DomovArhivKdo bodo letošnji občinski nagrajenci?

Kdo bodo letošnji občinski nagrajenci?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Predloge za priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo”, lahko predložijo bodisi občani bodisi podjetja, organizacije in skupnosti. Svoje predloge za prejemnike občinskih priznanj morajo utemeljiti s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov oziroma kandidatk. Predloge morajo do 31. marca 2016 posredovati Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Kot je znano,“Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet tistim občankam oziroma občanom, ki so s svojim življenjskim delom zaslužni na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, medtem ko “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet tistim občanom oziroma občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

Celoten razpis je objavljen spodaj:

 

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96 in 54/01), Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Mestne občine Koper
“Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2016

1.

Za leto 2016 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

– priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in
– priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

2.

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

3.

“Priznanje 15. maj” je sestavljeno iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi Občinski svet.

“Priznanje z veliko plaketo” je v obliki plakete.

4.

Predlogi za priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo”, ki jih posredujejo občani, podjetja, organizacije in skupnosti, morajo biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj lahko predlaga istega kandidata/kandidatko za obe nagradi. Predlagatelj je odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navaja v predlogu.

5.

Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 31. marca 2016 v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do 31.3.2016 do vključno 12. ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.

6.

Razpis je objavljen v elektronskem mediju www.ekoper.si in na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).

Št.: 081-1/2016 Marko Štrkalj, l.r.
Koper, 29.2.2016 PREDSEDNIK KOMISIJE