DomovArhivMOK in država na temo cestne infrastrukture

MOK in država na temo cestne infrastrukture

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Namen sestanka, sklicanega na pobudo Gašparja Gašparja Mišiča, svetovalca župana Mestne občine Koper za gospodarstvo in odnose z državnimi organi, je bil odpreti glavna tri vprašanja na področju državne cestne infrastrukture na območju koprske občine in poiskati čim prejšnje rešitve zanje.

Naj spomnimo, da gre za tri izredno pomembna, a neurejena oz. delno urejena prometna ožilja, ki sodijo pod okrilje države, kar pomeni, da lokalna skupnost vanje ne sme oziroma ne more samostojno vlagati, rešitve pa že nekaj časa usklajuje s pristojnimi in odgovornimi službami na državni ravni. To so razširitev bertoške vpadnice, ki je trenutno glavna prometna vpadnica v smeri Luke Koper, manjkajoči del Ankaranske ceste, pri nakupovalnem središču Supernova 2, kjer ob prometnih konicah vsakodnevno prihaja do prometnih zamaškov, in Šmarska cesta v navezavi na koprsko hitro cesto, ki z več kot 15 tisoč vozili na leto predstavlja glavno prometno vpadnico tako za meddržavni, regionalni kot tudi mestni promet.

Poleg treh konkretnih naložb so na sestanku ponovno odprli vprašanje, zakaj je Mestna občina Koper edina občina, ki poleg avtoceste oziroma hitre ceste nima vzporedne državne prometne povezave, zaradi česar je vprašljiva tudi uvedba vinjetnega sistema na tem območju. Prav tako so obudili problematiko kategorizacije cest, ki bi določila pristojnosti posameznih organov in bistveno pripomogla k hitrejši ureditvi nastale prometne problematike na tem območju. V luči tega so se na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor zavezali, da je prvi korak k rešitvi nastale situacije na področju državne cestne infrastrukture ureditev kategorizacije cest, nadalje pa zagotovitev sredstev za najnujnejše naložbe na tem področju.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se je poleg tega zavezalo, da bo v naslednjih dneh na Mestno občino Koper naslovilo pobudo za sprejem prostorskega akta, z namenom začasne rešitve dostopa navezave Luke Koper na avtocestno omrežje, ki zajema razširitev bertoške vpadnice in ureditev krožišča v Bertokih. To je predpogoj za podpis pisma o nameri za skupni projekt in financiranje le-tega s strani Mestne občine Koper, pristojnega ministrstva, DRSC in Luke Koper. Glede dokončne ureditve dela Ankaranske ceste se je Direkcija RS za ceste zavezala, da bo naložbo skušala uvrstiti v proračun za prihodnje leto, medtem ko je za Šmarsko cesto najprej potrebno spremeniti oziroma dopolniti kategorizacijo cest.

Poleg časovnice, ki so si jo zastavili za začetek urejanja prometne problematike, se je Mestna občina Koper odločila, da bo na Dars in pristojno ministrstvo ponovno naslovila pobudo, da se, vsaj dokler država ne zagotovi vzporedno državno cestno povezavo, odsek avtoceste oziroma hitre ceste na območju koprske občine začasno izvzame iz vinjetnega sistema.

Delegacija se bo v tej sestavi naslednjič sestala predvidoma prihodnji mesec.