DomovArhivObjavljen razpis za pomoč podjetjem

Objavljen razpis za pomoč podjetjem

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem in jim tako omogočiti nemoteno poslovanje, s tem pa  tudi preprečuje finančno izključenost tovrstnih podjetij. Sredstva za razpisane mikrokredite zagotavlja Slovenski podjetniški sklad, njihov skupni obseg pa znaša pet milijonov evrov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj enega in manj kot petdeset zaposlenih, njihov letni promet oziroma letna bilančna vsota pa ne presega deset milijonov evrov. Pravtako mora imeti podjetje zagotovljen trg, kar dokazuje iz tekočega poslovanja oziroma s predložitvijo pogodb s kupci, bonitetna ocena podjetja pa mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Najnižji znesek kredita znaša pet tisoč, najvišji pa petindvajset tisoč evrov, podjetje pa ga lahko črpa po sklenintvi pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja. Lahko se črpa namensko, za upravičene stroške nastale med 1. decembrom 2013 in 25. avgustom 2014, ni pa namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.

Roki za predložitev vlog so 20. januar, 20. februar in 20. marec 2014.

Vloge lahko vlagatelj posreduje po pošti ali osebno  na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ovojnica pa mora biti opremljena s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA  MIKROKREDITE – P7 «. Osebna predložitev vlog na sedežu Sklada je možna vsak delovni dan na recepciji, med 9. in 14. uro.

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa,  bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne ocene (na podlagi vsebine predstavitvenega načrta in kvalitete zavarovanja) in bodo tako dobile pozitivno ali negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev bo nato predlog podala direktorici sklada, v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni več vlagateljev kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki imajo boljšo boniteto oceno po bonitetnem modelu S. BON AJPES. Direktorica sklada sprejme tudi končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma neodobritvi vloge.

Sklep bo vlagateljem posredovan v roku 45 dni od roka odpiranja vlog, ki se bo izvedlo  v roku dveh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Rezultati razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 45  in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.