DomovKulturaJavni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Center mladih Koper

Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Center mladih Koper

Kultura Preglej vse novice
Deli vsebino

Na podlagi 34. In 35.. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper  (Uradni list RS št. 42/2017) Svet Javnega zavoda Center mladih Koper objavlja javni razpis za imenovanje

DIREKTORJA

javnega zavoda Center mladih Koper (v nadaljevanju Zavod) z mandatno dobo 4 let s pričetkom mandata 1.3.2018.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

  • Ima najmanj višjo izobrazbo ;
  • ima najmanj 3 (tri) leta delovnih izkušenj;
  • ima sposobnost organiziranja in vodenje dela;
  • mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje poklica;
  • ima aktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti dokazila:

  • o izpolnjevanju splošnih pogojev;
  • o izobrazbi;
  • o delovnih izkušnjah;
  • o aktivnem znanju italijanskega jezika ter
  • predlog programa delovanja in razvoj Zavoda v prihodnjih štirih letih.

Nepopolne kandidature bodo izločene iz postopka izbire. Rok prijave na razpis je 8 dni od objave. Razpis se objavi 19.1.2018.

Prijavo na razpis z vsemi zahtevanimi prilogami kandidat pošlje priporočeno na naslov:
Javni zavod Center mladih Koper, SVET ZAVODA,
Gregorčičeva 4, 6000 Koper, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS-DIREKTOR«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Predsednica Sveta zavoda:
Kristina Radovčič