DomovNoviceJavni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2018

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2018

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96 in 54/01), Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Mestne občine Koper
“Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2018

 

1.

 Za leto 2018 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in
priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

2.

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

3.

“Priznanje 15. maj” je sestavljeno iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi Občinski svet.

“Priznanje z veliko plaketo” je v obliki plakete.

4.

Predlogi za priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo”, ki jih posredujejo občani, podjetja, organizacije in skupnosti, morajo biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj lahko predlaga istega kandidata/kandidatko za obe nagradi. Predlagatelj je odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navaja v predlogu.

5.

Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 30. marca 2018 v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do 30.3.2018 do vključno 12. ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.

6.

Razpis je objavljen v elektronskem mediju www.ekoper.si in na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Št.:  081-1/2018
Koper, 26.2.2018

Marko Štrkalj, l.r.
PREDSEDNIK KOMISIJE

 


Visto l’articolo 8 del Decreto sui riconoscimenti e premi del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 3/96 e 54/01), la Commissione per riconoscimenti e premi, operante presso il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria

 

BANDISCE IL CONCORSO
per il conferimento dei premi del Comune città di Capodistria
“Riconoscimento 15 maggio” e “Riconoscimento con targa grande” per l’anno 2018

 

1.

La Commissione per riconoscimenti e premi presso il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria bandisce per l’anno 2018:

  • i riconoscimenti del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” e
  • i riconoscimenti del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento con targa grande”

2.

Il riconoscimento del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” è conferito dal Consiglio comunale ai cittadini/cittadine particolarmente meritevoli, che si sono distinti in campo sociale, politico, economico, culturale, scientifico, artistico ed in altri campi. Ogni anno possono essere conferiti al massimo 3 (tre) riconoscimenti.

Il riconoscimento del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento con targa grande” è conferito dal Consiglio comunale ai cittadini/cittadine od alle organizzazioni (associazioni sportive, organizzazioni umanitarie, aziende, enti e comunità, ecc.) per i successi conseguiti in periodi più brevi, ed il cui operato contribuisce in modo rilevante all’affermazione ed allo sviluppo del comune.

3.

 Il “Riconoscimento 15 maggio” consiste nell’apposito diploma e nel premio in danaro.

L’importo di quest’ultimo viene stabilito dal Consiglio comunale.

Il “Riconoscimento con targa grande” è sotto forma di targa.

4.

 Le proposte per il conferimento dei riconoscimenti del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” e “Riconoscimento con targa grande”, avanzate dai cittadini, dalle imprese, dalle organizzazioni e dalle comunità, devono essere corredate da una motivazione dettagliata contenente un’esauriente descrizione dei meriti e dei successi conseguiti dai candidati/candidate ed indicante il riconoscimento al quale si aspira. Il proponente può proporre un medesimo candidato / candidata per entrambi i riconoscimenti. Il proponente risponde della veridicità dei dati riportati nella rispettiva proposta.

5.

 Le proposte vanno inoltrate alla Commissione per i riconoscimenti e premi presso il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Capodistria, entro il 30 marzo 2018. Le predette proposte vanno inviate in busta sigillata recante l’indicazione: NON APRIRE – PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA.

La proposta si considera pervenuta in tempo utile se spedita per posta all’indirizzo sopra riportato o consegnata a mano presso l’Ufficio di protocollo del Comune città di Capodistria entro le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2018. Le proposte giunte dopo il suddetto termine, saranno ritenute tardive. Le relative buste non saranno aperte bensì restituite al mittente a conclusione della procedura di apertura.

6.

Il bando di concorso è pubblicato nel medio elettronico www.ekoper.si e sul sito web del Comune città di Capodistria (www.koper.si).

 

N.: 081-2/2018
Capodistria, 26.2.2018

Presidente della commissione
Marko Štrkalj, M.P.