DomovNoviceKako do sredstev Eko sklada?

Kako do sredstev Eko sklada?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Kreditiranje občanov

Eko sklad med drugim omogoča kreditiranje občanov za naložbe v male komunalne čistilne naprave, ki jih občani nameščajo ob individualnih hišah, kjer ni predviden javni kanalizacijski sistem ali za naložbe za priključitev na že zgrajeni javni kanalizacijski sistem, preko aktualnega Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13. Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe v višini največ 20 tisoč evrov, obrestna mera znaša  trimesečni EURIBOR +1,5 %, odplačilna doba pa lahko znaša največ 10 let. Ostali pogoji za pridobitev kredita so:

–              Naložba se mora izvajati na območju Republike Slovenije.

–              Izvedba naložbe mora biti skladna z veljavno zakonodajo.

–              Objekt, ki čistilno napravo uporablja,  mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

–           Izbrana čistilna naprava, ki se bo vgrajevala, mora imeti  izjavo o skladnosti po zahtevah zakonodaje o dajanju gradbenih proizvodov na trg (Zakon o gradbenih proizvodih, Ur. l. RS. št. 52/00,110/02, 102/04, 126/07, 108/09, 20-11 in 57/12) in izkaz karakteristik delovanja male čistilne naprave. Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12), oziroma mora imeti soglasje izvajalca javne gospodarske službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom. Seznam ustreznih komunalnih čistilnih naprav je objavljen na spletni strani http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005.

Kreditiranje pravnih oseb

Za vgradnjo vseh vrst in velikosti čistilnih naprav, ki jih izvajajo pravne osebe (d.o.o., s.p., javna podjetja, zavodi, občine, društva, dodatne dejavnosti na kmetiji ipd. oziroma načeloma vse oblike pravnih oseb, ki jih predvideva naša zakonodaja) pa Eko sklad omogoča financiranje tovrstnih naložb preko aktualnega Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13. Najvišji delež kredita v tem primeru je 80 % priznanih stroškov naložbe, obrestna mera je trimesečni EURIBOR +1,5 %, odplačilna doba pa lahko znaša največ 15 let. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25 tisoč evrov, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona evrov za vse upravičene osebe, razen za občine, za katere je odobreni znesek kredita lahko tudi višji.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti še začeta. Noben dokument, povezan z naložbo, za katero bo dodeljen kredit po javnem pozivu (projektna dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe o najemu, nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od treh let od datuma oddaje vloge za kredit. Noben dokument, ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, za katero bo investitor z odobritvijo kredita prejel državno pomoč, in predstavlja priznane stroške oziroma osnovo za izračun in tudi nakazilo odobrenega kredita (datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče pogodbe,…), pa ne sme biti izdan pred dnem oddaje vloge.

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.

Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov evrov. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

Pred dodelitvijo kredita je potrebno želeni znesek kredita ustrezno zavarovati, občine pa morajo pridobiti soglasje Ministrstva za finance za zadolžitev.

Poleg zgoraj navedenih so za občane in pravne osebe na voljo ugodni krediti Eko sklada tudi za druge okoljske naložbe. Nepovratne finančne spodbude pa so trenutno še na voljo za okolju prijaznejša vozila, in sicer občanom in pravnim osebam za električna baterijska vozila, nepovratne finančne pomoči pa še pravnim osebam za vozila za javni potniški promet na stisnjen zemeljski plin ali bioplin.

Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.