DomovNoviceKoprska občina objavila več razpisov

Koprska občina objavila več razpisov

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je objavila več javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij na različnih področjih v letu 2023, rok za prijavo se izteče v petek, 3 marca. Poleg tega je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti ter delovanje turističnih društev. Več informacij je na voljo na uradni spletni strani občine.

Koprska občina je objavila več razpisov, in sicer javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino, javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja, javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva, javni razpis za sofinanciranje programov na področju brezplačnega svetovanja za socialno ogrožene občane, javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, javni razpis za sofinanciranje športnih programov ter javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev ter združenj, ki niso predmet drugih razpisov.

Zainteresirani se lahko na razpise prijavijo do vključno 3. marca.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja mestna občina zasleduje podporo programom in projektom, ki med drugim krepijo informiranost in ozaveščanje prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja ter prispevajo k opolnomočenju prebivalstva za lastno skrb za krepitev in ohranjanje zdravja. Prek razpisa bo občina sofinancirala tudi projekte iz programa Koper – zdravo mesto.

Javni razpis s področja promocije varstva okolja je namenjen sofinanciranju programov in projektov društev in drugih ustanov, pri čemer je poudarek na projektih, ki so inovativne narave in zanimivi za javnost ter tako učinkoviti pri spodbujanju in promociji varovanja okolja in narave.

Prek javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino bo mestna občina sofinancirala programe in projekte za otroke do 14. leta starosti, ki so med drugim namenjeni dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok, spodbujajo in razvijajo ustvarjalno delo ter neformalne oblike vzgoje, izobraževanja in usposabljanja. Prav tako bo sofinancirala programe in projekte za mladino od 15. do 29. leta, ki so med drugim namenjeni spodbujanju prostovoljnega dela, aktivne participacije mladih v družbi in javnega dialoga o družbenih vprašanjih.

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, je namenjen sofinanciranju psihosocialnega svetovanja in pomoči ter različnim preventivnim delavnicam.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva bo mestna občina sofinancirala programe na področjih duševnega zdravja, dela z zasvojenimi, preprečevanja nasilja, dela z otroki in mladostniki, dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost, brezdomstva, programe za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov ter programe, namenjene zmanjševanju tveganja revščine.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov je namenjen tako sofinanciranju umetniških programov ter likovne in galerijske dejavnosti kot tudi rednega delovanja in programov ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore ter intermedija, programov samostojnih kulturnih ustvarjalcev ter programov založništva.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju brezplačnega svetovanja za socialno ogrožene občane bo mestna občina sofinancirala programe brezplačnega psihosocialnega in pravnega svetovanja.

Mestna občina z javnim razpisom s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja namenja sredstva tako za naložbe v sredstva na kmetijskih gospodarstvih za primarno proizvodnjo in posodabljanje kmetijskih gospodarstev kot za pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč de minimis ter pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg tega bo sofinancirala še naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in pomoč za izobraževanje in usposabljanje pri teh dejavnostih ter za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov je namenjen širokemu naboru programov, od športne vzgoje otrok in mladine ter rekreacije do vrhunskega športa.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov, bo sofinancirala programe društev, zveze društev, zavodov in drugih subjektov, ki niso predmet drugih razpisov koprske občine.

Objavljena tudi razpisa s področja turizma

Mestna občina Koper je poleg tega objavila tudi javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti.

Z javnim razpisom za turistična društva koprska občina zasleduje cilje spodbujanja razvoja turizma ter sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti, večanja turistične prepoznavnosti kot tudi prihodkov in nočitev. Rok za predložitev prijav je 3. marec.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti je razdeljen na tri vsebinske sklope, in sicer za sofinanciranje prireditev, velikih športnih prireditev in promocijskih aktivnosti.

Rok za prijave za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki so se oz. se bodo izvajale od 1. januarja do vključno 31. decembra, je rok za prijavo 3. marec. Za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023, se bo mogoče prijaviti do vključno 2. junija, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. oktobra 2023 do vključno 31. decembra 2023, pa do vključno 1. septembra.

Foto: MOK