Občina išče izvajalca notranje revizije

NoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Na zahtevo Nadzornega odbora je Mestna občina Koper v začetku februarja objavila javno naročilo za izvedbo notranje revizijskih storitev v Mestni občini Koper za leti 2016 in 2017. Rok za prijavo je 18. februar, do 14. ure, ponudbo je potrebno do roka oddati prek informacijskega sistema e-JN.

Zahtevo za pregled poslovanja Mestne občine Koper v letih 2016 in 2017 je podal Nadzorni odbor koprske občine z namenom neodvisnega preverjanja poslovanja, ugotavljanja možnosti za izboljševanje sistema notranjih kontrol in podaje priporočil za izboljšanje poslovanja.

Načrt notranje revizije bo obsegal preveritev zaključnega računa proračuna za leti 2016 in 2017, preglednice ugotovitev in odstopanj za predlagano časovno obdobje ter sistema notranjega nadzora in organizacije dela uprave. Obdobje izvedbe revizijskih storitev je pet mesecev.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki jo sestavljajo ponudbena cena, strokovne izkušnje kadra in število zaposlenih revizorjev. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov prejela enako število točk, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo prejel več točk pri merilu Strokovne izkušnje kadra.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik (Mestna občina Koper) prejme v sistemu e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15871  najkasneje do 18. februarja, do 14. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki bo v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem eJN, se v namenski program prijavi na istem naslovu.

Javno naročilo je v celoti objavljeno na https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-izvedba-notranje-revizijskih-storitev-v-mestni-obcini-koper-za-leti-2016-in-2017/.